MESLEK YÜKSEKOKULU

İnşaat Teknolojisi (Türkçe)

 

 

 

 

Dersler


TRH 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


TRK 101  Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


ING 101  İngilizce I


BILT 100  Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Teknolojisi

Office programlarının uygulaması ve içeriği.


MMAT 113  Matematik I

Temel sayı kavramlarının tanımlanması, sayıların örneklerle pekiştirilmesi, kümeler, eşitsizlikler, problemler, denklemler, fonksiyonlar ve trigonometri konularının öğrenilmesi


MINT 101  Statik

Ölçü birimleri. Skaler ve vektörel büyüklükler. Bileşen kuvvet hesaplama. Moment hesaplama. İzostatik kirişler ve mesnet reaksiyonları.


MINT 103  Yapı Malzemeleri

Yapı malzemeleri. Beton, ahşap ve metal malzemeler. Isı, su ve yangın izolasyon malzemeleri.


MINT 105  Teknik Çizim

Autocad programı temel komutları. İzdüşüm çizimler. Perspektif çizimler. Görünüş çıkarma. Kesit alma.


IUE 100  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

İdari Birimlerin SunumlarıAkademik Birimlerin SunumlarıÖğrenci Kulüplerinin sunumları


TRH 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


TRK 102  Türk Dili II

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


ING 102  İngilizce II

Genel İngilizce


MINT 102  Yapı Elemanları Tasarımı

Ağırlık merkezi. Atalet momenti. Çekme, basma ve kesme gerilmeleri. Burulma. Tek eksenli eğilme.


MINT 104  Bilgisayar Destekli Tasarım

Temel bir CAD programını kullanarak mimari ve inşaat projesi çizimlerini 2D (iki boyutlu) çizerek ölçülendirme, hazır şekilleri-objeleri kullanma.


MINT 106  Beton Teknolojisi

Beton, Agrega, Çimento, Bağlayıcı Maddeler.


MYST 100  Staj


MMAT 114  Matematik 2

Fonksiyon. Trigonometri. Logaritma. Limit. Türev. İntegral.


MINT 201  Yalıtım Teknolojisi

Yapı elemanlarında su ile etkileşim, suyun yapıya verdiği zararlar, yalıtımında kullanılacak malzemeler, uygulama esasları, ısı yalıtımı, enerji ile ilgili genel bilgiler, ısı ve ısı transferi ile ilgili temel bilgiler, ses, gürültü, frekans desibel, ses şiddeti tanımları, gürültünün fiziksel, psikolojik etkileri, ses yalıtımı malzemeleri ve uygulama esasları, ilgili yönetmelikler, yanın yalıtımı ve yangın yalıtım malzemeleri.


MINT 203  Prefabrik Yapılar

Bu dersin içeriğindeki konular prefabrik yapılar ve montajını kapsamaktadır.


MINT 205  İnşaat Makineleri

İşletme hesabı, Motorlar, kompresörler, kaldırma ve taşıma makinaları, delme ve kırma makinaları, sondaj makinaları, kazı ve dolgu hesapları.


MINT 207  Proje Etüdü ve Uygulaması

Proje konusu. İhtiyaç analiz ve iş programı. Proje yürütülmesi. Proje sunumu. Proje dosyalama.


MINT 209  Su Temini ve İletimi

İçme suları. Sulama suyu. Enerji üretiminde su. Su ihtiyacı. Su kaynak debisi. Yer altı suları. Cazibeli iletim. Terfili iletim.


MINT 202  Yapı Metrajı ve Maliyeti

Metrajların çıkartılması. Birim fiyat çıkartılması, yaklaşık maliyet hesapları. İhale komisyonları, genel, teknik ve özel şartnameler. Kamu İhale Kanunu (KİK) teklif dosyaları.


MINT 204  Şantiye Organizasyonu

Projeler, ihale işlemleri ve sözleşmeler, şantiyenin kurulması ve organizasyonu, iş programları, kontrol hizmetleri


MINT 206  Yapı Onarım ve Güçlendirme

Hasar tespiti. Tahribatsız muayene. Yapılarda onarım ve güçlendirme.


MYST 200  Staj


Seçmeli Dersler


ISL 101  İşletme I

“İşletme 1” dersi, işletmelerin temel kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir ders niteliğindedir.


MINT 226  Atık Sular

Çevreyi kirleten kaynakları tespit etme. Toplumda çevre bilinci kazandırmak için çalışmalar yapma. Atıık suyun uzaklaşmasını yapma. Depolama ve arıtma tesisini yaptırma.


MINT 230  Meslek Etiği

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek. Etik sistemlerini incelemek. Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek. Meslek etiğini incelemek. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek. Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.


MISG 101  İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişim kavramlarını; işyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını; risk, tehlike, birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler; işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve işyerindeki uygulamalar konularını içerir.


MISG 211  Toplam Kalite ve Yönetim Sistemleri

• Kalite Kavramı • Kalitenin Evrimi • TKY de yönetim ve liderlik • Süreç analizi ve yönetimi • Kalite operasyonu, örnek uygulamalar • TKY nin önündeki engeller