BNK 214 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BNK 214
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin dış ticaret, kambiyo işlemleri, kambiyo rejimi mevzuatını öğrenmesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılan uygulamalar konusunda bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1. Dış ticaret işlemlerinde ithalat ve ihracat la ilgili mevzuatı öğrenmek
  • 2. Dış ticaret işlemlerinde kambiyo rejiminin önemini anlamak ve işlevini bilmek
  • 3. Dış ticaret işlemlerinde kullanılan dokümanları ve ne amaçla kullanıldıklarını yorumlamak
Tanımı Bu ders ile öğrenci, dış ticaret, kambiyo işlemleri, kambiyo rejimi mevzuatını öğrenecek ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılan uygulamalar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dış Ticarette Teslim Şekilleri (Incoterms), Dış Ticaretin Tarafları Teori, Uygulama
2 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Dış Ticarette Kullanılan Belgeler Teori, Uygulama
3 Dış Ticaretin Riskleri, Factoring, Forfating İşlemleri Teori, Uygulama
4 Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 2976- İthalat mevzuatı, İthalat Rejimi Kararı, Yönetmelik ve Tebliğleri Teori, Uygulama
5 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat, İthalatta Gözetim ve Korunma Mevzuatı Teori, Uygulama
6 İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Mevzuatı -Sektörel Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ - Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ Teori, Uygulama
7 İhracat İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar ve İlgili Mevzuat Teori, Uygulama
8 ARA SINAV ARA SINAV
9 Sınır ve Kıyı Ticareti Mevzuatı – İhracat Teşvik Mevzuatı Teori, Uygulama
10 Dahilde İşleme Rejimi – Hariçte İşleme Rejimi- İhracata Yönelik Devlet Yardımları Teori, Uygulama
11 Standardizasyon Mevzuatı – Serbest Bölgeler Mevzuatı Gümrük Mevzuatı- Finansal Kiralama Teori, Uygulama
12 Kambiyo mevzuatı – Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun 1567 - Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar Teori, Uygulama
13 TPKKH 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 32/32 - TPKKH 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 32/34 -TPKKH 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 32/35 Teori, Uygulama
14 T.C.Merkez Bankası Mevzuatı I- M Sayılı Genelge Bankacılık Mevzuatı Doğrudan yabancı yatırımcılar Teori, Uygulama
15 T.C.Merkez Bankası Mevzuatı I- M Sayılı Genelge Bankacılık Mevzuatı Doğrudan yabancı yatırımcılar Teori, Uygulama
16 FİNAL FİNAL

 

Dersin Kitabı Dış ticaret ve kambiyo mevzuatı ders notları: 1. DIŞ TİCARET ULUSLARARASI MEVZUAT, 2. DIŞ TİCARET ULUSAL MEVZUAT, 3. KAMBİYO MEVZUATI
Diğer Kaynaklar Ferudun KAYA, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Yeni Mevzuat ve Belgeler, Beta Basım Yayım, İstanbul, 3. Basım.2011, Salih KAYA, İthalat İhracat ve Kambiyo İşlemleri, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2008, Ferudun KAYA, Ticaret ve Finansmanı: Örnek Olay ve Yeni Mevzuat, Beta Basın Yayım, 2. Basım, İstanbul, 2011.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
24
Final / Sözlü Sınav
1
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Laboratuvar Teknolojisi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilecektir.​

2

Mesleki bilgileri sentezleyebilecek, analiz edebilecek, yorumlayabilecek, sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve mesleki yasal mevzuatı takip edebilecektir.

3

Alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilecek ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirebilecektir.

4

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olabilecek ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

5

Mesleğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olabilecektir.

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilecektir.

8

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilecektir.

9

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest