MTOI 230 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tüketici Davranışı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MTOI 230
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin davranışsal, bilişsel ve duygulanım yaklaşımları üzerinden tüketici davranışlarını anlamalarını hedefler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Pazarlama ve tüketici davranışı arasındaki ilişkiyi kavrayabilecektir.
  • Tüketici karar alma sürecini açıklayabilecektir.
  • Dijital devrimin, tüketici karar verme süreci ve tüketici davranışı üzerindeki etkilerini tartışabilecektir.
  • Pazarlama görevleri ve onların tüketici davranışlarıyla ilişkisini kapsayan temel fonksiyonları değerlendirebilecektir.
  • Firmaların karşılaştığı pazarlama ve tüketici davranışı sorunlarına çözüm önerisi sunabilecektir.
Tanımı Pazarlamada tüketici davranışlarının rolü, tüketici pazarlama ilişkileri, pazarlama etkinliği açısından tüketici davranışları, tüketici davranışlarının temelleri ve etkileyen faktörler, satınalma kararında tüketici davranışları, tüketici davranış araştırması bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tüketici Davranışlarına Giriş (Post)Modern Tüketicinin Arkeolojisi Ders notları
2 Tüketici Davranışlarında Pozitivist Yaklaşımlar Albayrak, T., & Aksoy, Ş. (2008). Tüketici davranışında temel yaklaşımlar. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 3, 1–19.
3 Tüketici Davranışlarında Pozitivist Olmayan Yaklaşımlar Albayrak, T., & Aksoy, Ş. (2008). Tüketici davranışında temel yaklaşımlar. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 3, 1–19.
4 Tüketici Psikolojisi: Algılama Koç, E. (2012). Algılama. In Tüketici davranışı ve pazarlama stratejileri: Global ve yerel yaklaşım. İstanbul: Seçkin.
5 Tüketici Psikolojisi: Öğrenme ve Hafıza Koç, E. (2012). Öğrenme ve hafıza. In Tüketici davranışı ve pazarlama stratejileri: Global ve yerel yaklaşım. İstanbul: Seçkin.
6 Tüketici Psikolojisi: Motivasyon ve İlgilenim Koç, E. (2012). Motivasyon ve İlgilenim. In Tüketici davranışı ve pazarlama stratejileri: Global ve yerel yaklaşım. İstanbul: Seçkin.
7 Tüketici Psikolojisi: Tutumlar Koç, E. (2012). Tutumlar. In Tüketici davranışı ve pazarlama stratejileri: Global ve yerel yaklaşım. İstanbul: Seçkin.
8 Ara Sınav
9 Tüketici Psikolojisi: Benlik, Kişilik & Bağlanma Koç, E. (2012). Benlik ve kişilik. In Tüketici davranışı ve pazarlama stratejileri: Global ve yerel yaklaşım. İstanbul: Seçkin. Sümer, N., & Güngör, D. (1999). Yetişkin bağlanma stilleri ölçeklerinin Türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürlerarası bir karşılaştırma. Türk Psikoloji Dergisi, 14(43), 71–106.
10 Tüketici Nörobilimi I Kılınç, O. E., & Yavuz, Ö. (2016). “Nöro Pazarlama”ya Giriş. İstanbul: Ortak İleişim.
11 Tüketici Nörobilimi II Kılınç, O. E., & Yavuz, Ö. (2016). “Nöro Pazarlama”ya Giriş. İstanbul: Ortak İleişim.
12 Tüketici Antropolojisi: Değerler, Yaşam Biçimi & Kültür Koç, E. (2012). Değerler, yaşam biçimleri ve kültür. In Tüketici davranışı ve pazarlama stratejileri: Global ve yerel yaklaşım. İstanbul: Seçkin.
13 Tüketici Sosyolojisi: Referans Grupları, Aile ve Cinsiyet Koç, E. (2012). Referans grupları, aile ve cinsiyet. In Tüketici davranışı ve pazarlama stratejileri: Global ve yerel yaklaşım. İstanbul: Seçkin.
14 Tüketici Satın Alma Karar Süreci Dijital Tüketiciler & Paylaşım Ekonomisi Koç, E. (2012). Satın alma karar süreci. In Tüketici davranışı ve pazarlama stratejileri: Global ve yerel yaklaşım. İstanbul: Seçkin. Marangoz, M., Bayrakdaroğlu, F., & Aydın, A. E. (2017). Tüketimde alternatif bir yaklaşim olarak paylaşim ekonomisi: Ortak kullanim ağlarinin içerik analizi ile incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Pazarlama Kongresi Özel Sayısı, Mayıs 2017, 134–148. Mutlu, B., & Bazarcı, S. (2017). Marka işbirlikleri için yeni bir alan: Youtube içerik üreticileri ve kanal toplulukları üzerine netnografik bir araştırma. Akdeniz İletişim Dergisi, 27, 28–45.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Koç, E. (2012). Tüketici davranışı ve pazarlama stratejileri: Global ve yerel yaklaşım. İstanbul: Seçkin.

Diğer Kaynaklar

Albayrak, T., & Aksoy, Ş. (2008). Tüketici davranışında temel yaklaşımlar. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 3, 1–19.

 

Kılınç, O. E., & Yavuz, Ö. (2016). “Nöro pazarlama”ya giriş. İstanbul: Ortak İleişim.

 

Marangoz, M., Bayrakdaroğlu, F., & Aydın, A. E. (2017). Tüketimde alternatif bir yaklaşim olarak paylaşim ekonomisi: Ortak kullanim ağlarinin içerik analizi ile incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Pazarlama Kongresi Özel Sayısı, Mayıs 2017, 134–148.

 

Mutlu, B., & Bazarcı, S. (2017). Marka işbirlikleri için yeni bir alan: Youtube içerik üreticileri ve kanal toplulukları üzerine netnografik bir araştırma. Akdeniz İletişim Dergisi, 27, 28–45.

 

Sümer, N., & Güngör, D. (1999). Yetişkin bağlanma stilleri ölçeklerinin Türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürlerarası bir karşılaştırma. Türk Psikoloji Dergisi, 14(43), 71–106.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
15
    Toplam
133

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Laboratuvar Teknolojisi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olabilecektir.​

2

Mesleki bilgileri sentezleyebilecek, analiz edebilecek, yorumlayabilecek, sorgulayabilecek, eleştirebilecek ve mesleki yasal mevzuatı takip edebilecektir.

3

Alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanabilecek ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirebilecektir.

4

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olabilecek ve bunları çalışma ortamında kullanabilecektir.

5

Mesleğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olabilecektir.

7

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilecektir.

8

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olabilecektir.

9

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi’nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

10

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilecek ve bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest