Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Türkçe)

RTV 140 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Temel İletişim Bilgileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 140
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Konuşmacı
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerimizin kendilerini tanıma, ifade etme, içinde bulundukları sosyo-kültürel yapıya uygun olarak etkin ilişkiler geliştirme gibi becerileri kazanmaları, bu dersin amaçları arasında yer almaktadır. Bu nedenle, öğrencilerimizin kariyer hayatlarında ihtiyaç duyacakları yazılı, sözlü ve sözlü olmayan iletişim ile ilgili yeterlilik kazanmalarını sağlamak amacıyla kuramsal ve pratik eğitim verilmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • İletişim kavramını ve iletişimin diğer bilim dalları ile olan ilişkisini açıklayabilecek,
 • İletişim sürecini öğeleriyle birlikte tanımlayabilecek,
 • Doğrusal, döngüsel ve sarmal iletişim modellerini açıklayabilecek,
 • Yazılı, sözlü ve sözlü olmayan iletişim türlerini sınıflandırabilecek,
 • Kişi içi, kişiler arası ve kültürel iletişim türlerini değerlendirebilecek,
 • Retorik tabanlı ikna stratejilerini tanımlayabilecek,
 • Etkili iletişim yöntemlerini kullanarak yüz yüze sunum yapabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, iletişim ve iletişimin ilişkili olduğu psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve dilbilim gibi alanlardan elde edilen içeriklerden ve sektör tabanlı örnek durum analizlerinden oluşmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İletişim olgusuna etimolojik, psikolojik, sosyolojik ve antropolojik yaklaşımlar Akman, M. K. & Özer, H. (2016). İletişim sarmalları: Sosyo-psikolojik boyutlarıyla iletişimi yeniden düşünmek. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(15), 307-316.; Aziz, A. (2013). İletişime giriş (s. 25-36). Hiperlink.
2 İletişim süreci (öğeleri) ve insan iletişimi İplikçi, H. G. (2015). İletişimde temel modeller ve kitle iletişim modelleri. Sosyal ve Beşeri Bilimleri Dergisi, 7(2); Güngör, N. (2015). İletişime giriş (s. 19-33). Siyasal Kitapevi.
3 İletişimin doğrusal, döngüsel ve sarmal modelleri Yüksel, E. (2013). İletişim kuramlarına giriş. E. Yüksel (Ed.), İletişim Kuramları (ss.2-34), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
4 İletişimin dil ve anlam ile olan ilişkisi (ikna / retorik) Mısırlı, İ. (2021). Genel ve teknik iletişim: Kavramlar, ilkeler ve uygulamalar (s. 38-77, 102-125). Detay Yayıncılık.
5 Yazılı ve sözlü iletişim (konuşma ve dinleme) Gürüz, D. & Eğinli, A. T. (2018). İletişim becerileri: Anlamak, anlatmak, anlaşmak (6. Baskı, s. 251-280). Nobel Akademik Yayıncılık.
6 Sözlü olmayan iletişim ve beden dili Kocasavaş, Y. (2007). Etkili iletişimin sözsüz adımı olan beden dili ve Türkçe eğitimdeki rolü. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 47-55.
7 Ara sınav haftası
8 Kişi içi iletişim (kimlik, kişilik ve benlik) / Öğrenci sunumları Nazife Güngör, İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi, 3. Baskı: 2015. ISBN: 978-605-5782-59-7 Sayfa: 180-197 / 210- 251. Aysel Aziz, İletişime Giriş, Hiperlink, 4. Baskı: 2013. ISBN: 978-9944-157-14-8 Sayfa: 59/ 113- 135.
9 Kişiler arası iletişim / Öğrenci sunumları Nazife Güngör, İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi, 3. Baskı: 2015. ISBN: 978-605-5782-59-7 Sayfa: 139-180. Aysel Aziz, İletişime Giriş, Hiperlink, 4. Baskı: 2013. ISBN: 978-9944-157-14-8 Sayfa: 57-59.
10 Dijital iletişim / Öğrenci sunumları Karahisar, T. (2013). Dijital nesil, dijital iletişim ve dijitalleşen (!) Türkçe. AJIT‐e: Online Academic Journal of Information Technology, 4(12), 72-81.
11 Kurumsal iletişim / Öğrenci sunumları Durğun, S. (2006). Örgüt kültürü ve örgütsel iletişim. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1(2), 112-132.
12 Kültür ve iletişim / Öğrenci sunumları Nazife Güngör, İletişime Giriş, Siyasal Kitabevi, 3. Baskı: 2015. ISBN: 978-605-5782-59-7 Sayfa: 180-197 / 210- 251. Aysel Aziz, İletişime Giriş, Hiperlink, 4. Baskı: 2013. ISBN: 978-9944-157-14-8 Sayfa: 59/ 113- 135.
13 Örnek durum analizleri (sektör tabanlı güncel olaylar)
14 Örnek durum analizleri (sektör tabanlı güncel olaylar)
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı haftası Bu dersin final sınavı, 14 haftalık eğitim sürecinden sonra belirlenen tarihte yapılmaktadır.

 

Ders Kitabı

Ders kitapları:

 • Aziz, A. (2013). İletişime giriş. İstanbul: Hiperlink. ISBN: 978-9944-157-14-8.
 • Güngör, N. (2015). İletişime giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi. ISBN: 978-605-5782-59-7.
 • Güngör, N. (2013). İletişim: Kuram, yaklaşımlar. Siyasal Kitabevi. ISBN: 978-605-5782-59-9.
 • Gürüz, D., & Eğinli, A. T. (2020). İletişim becerileri: Anlamak, anlatmak, anlaşmak. Nobel Yayıncılık. ISBN: 9786051335032.
Önerilen Okumalar/Materyaller

Kitap önerileri:

 • Gallo, C. (2015). Ted gibi konuş (Çev: F. Bingül). Aganta Kitap. ISBN: 9786059851558.
 • Güngör, N. (2013). İletişim: Kuram, yaklaşımlar. Siyasal Kitabevi. ISBN: 978-605-5782-59-9.
 • Gürüz, D., & Eğinli, A. T. (2013). Kişilerarası iletişim: Bilgiler, etkiler, engeller. Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 6055426382.
 • Oskay, Ü. (2017). İletişim'in ABC'si. İnkılap Kitapevi. ISBN: 9789751035059.

Video önerileri:

Akademik dergiler:

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
18
18
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
14
14
Final Sınavı
1
22
22
    Toplam
144

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem ve araçlar hakkında bilgi sahibi olacaktır.

2

İlgili alanda kullanılan malzemeleri ve kimyasalları tanıyabilecek, uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilecektir.

3

Alan ile ilgili mevzuat ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaktır.

4

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri uygulama alanına aktarabilecek, yorumlayabilecek, düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilecektir.

5

Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilecektir.

6

Yaşam boyu öğrenme yaklaşımı ile yenilikçi, sürekli gelişime açık, yaratıcı düşünceye sahip olacak ve uygulayabilecektir.

7

İş güvenliği, çevre koruma, kalite kavramlarını bilerek, bunların gereklerini yerine getirebilecektir.

8

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilecek, etkin ve verimli çalışabilecektir.

9

İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümseyerek alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olacak ve uygulayabilecektir.

10

İngilizce’yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak Ayakkabı Tasarım ve Üretimi alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecektir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.