MBP 105 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Programlama Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MBP 105
Güz
2
0
2
7

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Programlama, yaşadığımız gerçek dünyadaki problemlere ilişkin çözümlerin bilgisayarın anlayabileceği bir biçime dönüştürülmesi / ifade edilmesidir. Bunu yapabilmek için, kodlamaya geçilmeden önce tasarım aşamasında, problemi oluşturan varlıkların bilgisayarda ifade edilebilecek şekilde modellerinin oluşturulması gerekmektedir
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Program dillerini öğrenebilecek
  • Programlama uygulamalarını hayata geçirebilecek
  • Görsel uygulamaları geliştirebilecek
  • C# programlama dili ile programlama yeteneğine sahip olacak
Tanımı Programlama teorisini ve uygulamasının öğrencilere kazandırılması

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 C Programlama diline temel giriş; derleyicilere (compiler) dair açıklama, program yazmak için gerekenler, algoritma tanımı, standart giriş/çıkış fonksiyonları Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 1
2 Standart giriş/çıkış fonksiyonları, değişken tanımlamaları, aritmetik operatörler, aritmetik operatörlerde işlem öncelikleri... Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 2
3 Standart giriş/çıkış fonksiyonları, değişken tanımlamaları, aritmetik operatörler, aritmetik operatörlerde işlem öncelikleri... Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 2
4 Koda açıklama (comment) koymak, Koşullu ifadeler (if-else), ilişkisel ( !=, , vb... ) ve bileşik (and, or, not) operatörler Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 3
5 Koda açıklama (comment) koymak, Koşullu ifadeler (if-else), ilişkisel ( !=, , vb... ) ve bileşik (and, or, not) operatörler Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 3
6 if - else if, switch-case ve conditional operator yapıları, arttırma (incerment), azaltma (decrement) işlemleri Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 4
7 Döngü kavramı, while, do while, for döngüleri, break ve continue komutları, goto Yapısı ile Etiketler Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 5
8 Sayı tabanları, İkilik (Binary) ve Onaltılık (Hexadecimal) sayı sistemleri, Bit bazında (Bitwise) Operatörler, Operatör öncelikleri Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 6
9 Önceki derslerle ilgili örnek problemler Ders not ve slaytları
10 Kısa Devre Değerlendirme ( Short Circuit Evaluation ), Önişlemci Komutları, #define, #undef, #ifdef, #ifndef, #if, #else, #endif, #elif ve #include önişlem operatörleri ( Preprocessor ) Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 7
11 Fonksiyonlar, main( ) fonksiyonu, fonksiyon oluşturma, argüman aktarımı, yerel ve global değişkenler, return ifadesi Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 8
12 Fonksiyonlar, main( ) fonksiyonu, fonksiyon oluşturma, argüman aktarımı, yerel ve global değişkenler, return ifadesi Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 8
13 Bazı aritmetik fonksiyonlar, Bellek yapısı ve adresler, Pointer'lar (İşaretciler), Referansla argüman aktarımı (Call by Reference), Fonksiyon prototipleri, Rekürsif fonksiyonlar Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009). Bölüm 9
14 Uygulama Ders not ve slaytları
15 Uygulama Ders not ve slaytları
16 Final

 

Dersin Kitabı

Ders not ve slaytları

Ayrılmaz, E., "C# İle Programlama Temelleri", Bilge Adam Yayınları (2009).

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
42
Final / Sözlü Sınav
1
60
    Toplam
214

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgi Güvenliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Bilgi Güvenliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
2 Karmaşık Bilgi Güvenliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir bilgisayar tabanlı sistemi, süreci, güvenliği gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Bilgi Güvenliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi
5 Bilgi Güvenliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Bilgi Güvenliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
11 Bilgi Güvenliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; Bilgi Güvenliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest