Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

İş Sağlığı ve Güvenliği (Türkçe)

Dersler


MISG 106  İş Hukukuna Giriş

Öğrenciler, çalışma hayatına başladıklarında, iş mevzuatından kaynaklanan her türlü yasal hak ve sorumluluklarının neler olduğunu öğrenerek, işçilerin karşı karşıya kalacakları mağduriyet durumlarında haklarını nasıl ve hangi yöntemlerle arayacakları konusunda onlara eğitim verebileceklerdir


IEU 110  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


MISG 101  İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişim kavramlarını; işyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını; risk, tehlike, birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler; işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve işyerindeki uygulamalar konularını içerir.


RTV 140  Temel İletişim Bilgileri

Bu ders, iletişim ve iletişimin ilişkili olduğu psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve dilbilim gibi alanlardan elde edilen içeriklerden ve sektör tabanlı örnek durum analizlerinden oluşmaktadır.


MISG 105  Makina Teçhizat

Bu ders; Malzeme bilgisi, bağlama ve güç iletim elemanları, üretim yöntemleri, yakıtlar ve yanma, enerji dönüşüm sistemleri konularını içerir.


BILT 100  Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Teknolojisi

Öğrenciler bu ders ile birlikte Microsoft Office programlarının (Word, PowerPoint ve Excel) ve çevrimiçi versiyonlarının (Google Dökümanlar, Microsoft Office Online ve Prezi) uygulamalarını ve içeriklerini kapsamaktadır.


ING 101  İngilizce I

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


TRK 101  Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


TRH 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Lozan Barış Antlaşması’ndan günümüze Türkiye Cumhuriyeti’nin geçirdiği siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri içermektedir. Atatürk ilk eve inkılaplarının anlam ve amaçlarını kapsamaktadır.


MISG 102  Ergonomi

Ergonomi ve temel kavramları, Antropometri ve antropometrik ölçümler, Büro ve çalışma istasyonları tasarımı, El araçları,duruş ağırlık kaldırma ve kadran ergonomisi, Fiziksel faktörlerin ergonomideki rolü, Termal konfor, İş ile ilgili kas iskelet sistemi hastalıkları, Vardiya çalışması.


TRH 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


TRK 102  Türk Dili II

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


ING 102  İngilizce II

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


MISG 104  Makine ve Teçhizat Koruyucuları

Makine ve parçaları hakkında temel tanımlar ve kavramlar, Enerji, Mekanik tahrik sistemleri, aktarma sistemleri ve koruyucular konularını içerir.


MISG 110  Kimyasallar ve Tehlikeleri

Bu ders Kimyasalların tanımlanması ve sınıflandırılmasına, depolanması, taşınması ve etiketlenmesi hakkında genel bilgileri ve iş sağlığı açısından önemini aktarır.


MYST 104  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


MISG 114  Sosyal Güvenlik Hukuku

Öğrenciler, çalışma hayatına başladıklarında, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan her türlü yasal hak ve sorumluluklarının neler olduğunu öğrenerek, işçilerin karşı karşıya kalacakları mağduriyet durumlarında haklarını nasıl ve hangi yöntemlerle arayacakları konusunda onlara eğitim verebileceklerdir.


MISG 112  Kişisel Koruyucu ve Donanımlar

Ön Lisans öğrencileri iş-Sağlık ilişkisi ve Koruyucu Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri ve Temel Sağlık hizmetleri kapsamında işyerinde yapılması gereken çalışmaları öğrenerek, işyerinde kullanılan Kişisel koruyucu donanımların çeşitlerini ve kullanımyerlerini öğrenecek,Ayrıca KKD ile şlgili yasal düzenlemeleri öğrenecektir.İşyerinde Kullanılan bir KKD örneğinde çalışanlarar örnek bir çalışan eğitimi yapabileceklerdir.


MISG 201  İş yerlerinde Risk Analizleri ve Metotları

1. İSG nin önemini, kapsamı, kaza sebepleri ve teorilerinin anlatılması 2. Tehlike ve risk kavramlarının açıklanması 3. Risk değerlendirmesinin nedenleri anlatılması 4. Risk algılaması ve öneminin tartışılması 5. İSG Yönetim sisteminin irdelenmesi 6. Tehlike kaynakları ve oluşturdukları risklerin incelenmesi 7. Risk değerlendirme basamaklarının açıklanması 8. Risk değerlendirme metotlarının örneklerle incelenmesi ve karşılaştırılması 9. Risk değerlendirme metot ve uygulamalarının öğrenci sunumlarıyla birlikte irdelenmesi


MISG 203  İlk Yardım

Öğrenciler ilk yardım dersi kapsamında; Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ilk yardım yönetmeliği ve ilk yardımcı eğitimindeki müfredata uygun olarak bilgi ve beceri kazanmaktadır.


MISG 217  Yangın

1. Yanmanın temel kavramları ve yangın kimyası 2. Yangınların sınıflandırılması ve söndürme ilkeleri 3. Yangından korunma 4. Yangın sırasında güvenlik 5. Yangın söndürme cihaz ve sistemleri 6. Kapalı alanlarda modern yangın algılama ve alarm sistemleri 7. Yangın müdahale ve kurtarma ekibi 8. İlgili mevzuat


MISG 215  İş Hijyeni

Endüstriyel Hijyen dersi çalışma ortamındaki fiziksel,kimyasal,ergonomik, psikososyal, biyolojik, kimyasal riskleri tanımlama ve ortamdan örnek alma stratejileri ,işyeri ortamında risk stratejileri ve izlemi, mesleki hastalıkların nedenlerini araştırma, sağlık risklerinin tahmini için uygun ölçüm teknikleri. İş yerlerinde belirli aktiviteler için kontrol yöntemleri geliştirmek. İş ortamındaki ve çevredeki potansiyel tehlikeli durumların tahmini ve kontrolü için tekniklerin geliştirilmesi konularını içermektedir.


MYST 204  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


MISG 206  İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

Ön lisans öğrencileri İş Kazası ve meslek hastalıkları dersi kapsamında; İş kazası, meslek hastalıları ve işle ilişkili hastalılar tanımını öğrenir. İş kazası ve meslek hastalıkları açısından Dünyadaki ve Türkiyede’ki durumu karşılaştırabilecek bilgiye sahip olur.İş kazası sınıflaması, iş kazası oluşturan nedenler,meslek hastalıkları sınıflaması ve Fiziksel, kimyasal nedenli meslek hastalıkları, tozlarla meydana gelen meslek hastalıkları, biyolojik nedenli meslek hastalıkları , mesleki kanserler ve mesleki cilt hastalıkları konusunda bilgi almaktadırlar.


MISG 208  Kaldırma Araçlarında İş Güvenliği

Kaldırma ve İş Makineleri hakkında temel tanımlar ve kavramlar, Mekanik tahrik sistemleri, aktarma sistemleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.


MISG 214  Çalışma Ortamı ve Risk Etmenleri

1. Fiziksel risk etmenleri (Gürültü, Aydınlatma, İyonize ve İyonize olmayan ışınlar, Basınç, Titreşim, Termal Konfor) ve konu hakkındaki yönetmelikler 2. Kimyasal risk etmenleri (Kimyasallar, malzeme güvenlik formları, kimyasalların ambalajlanması, isimlendirilmesi, etiketlenmesi, tehlikeli kimyasalların sınıflandırılması ve tehlikelerinden korunmak, kimyasalların sağlık riskleri, kimyasalların güvenlik riskleri, kimyasalların depolanması, taşınması) 3. Biyolojik risk etmenleri (Enfeksiyon zinciri ve etmenleri, risk altındaki işler, sık görülen biyolojik risk etmenleri ve önlemleri) 4. Psikososyal risk etmenleri (İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyecek Psikososyal risk etmenleri ve sınıflandırılması, stres ve etkileri, stres yönetimi ve stresten korunma yolları)


Seçmeli Dersler


MEKO 101  Mikro Ekonomi

Öğrenci, ekonominin temel kavramlarını ifade edebilecek, ekonomik analiz yöntemlerini uygulayabilecek ve ekonomik sistemlerin özelliklerini analiz edebilecektir.


MEKO 102  Makro Ekonomi

Bu derste Makro-ekonomik terimler ile işsizlik ve milli gelir ana başlıklarında genel ekonomik konjonktür anlatılmaktadır.


MISG 200  Elektrik İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Bu ders; Elektrik Enerjisi ve Tanımlar, Elektrik çarpması nedir, İnsan vücudu üzerindeki etkileri, Klasik kaza çeşitleri, Elektrik kazalarının oransal dağılımları, Elektrik Kuvvetli akım, Zayıf akım tesisleri, Güvenli alet ve donanımlar, Elektrik işlerinde kullanılacak KKD ları, Eğitim eksikliğine dayalı hatalı davranışlar, Sistemler üzerinde alınacak önlemler, Dış deşarj akımlarına karşı alınacak önlemler, Statik elektrik alınacak önlemleri içerir.


MISG 207  Depolama, İstifleme, Elle Taşıma


MISG 209  Sağlık ve Güvenlik İşaretleri


MISG 210  Acil Durum Risk Analizi


MISG 211  Toplam Kalite ve Yönetim Sistemleri

• Kalite Kavramı • Kalitenin Evrimi • TKY de yönetim ve liderlik • Süreç analizi ve yönetimi • Kalite operasyonu, örnek uygulamalar • TKY nin önündeki engeller


MISG 213  Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Yapı, Yapı İşleri listesi, Yapı İşlerinin kendine özgü zorlukları, Türkiye’de İnşaat Sektörünün durumu, İstatistikler, Yapı Alanı, Proje, İşveren, Alt İşveren, Proje Sorumlusu, Kullanılan Makine, araç, ekipman, malzeme ve çalışma yöntemleri, Hazırlık Koordinatörü, Uygulama Koordinatörü, Sağlık ve Güvenlik Planı, İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini içeren çalışmaların listesi, Yapı İşlerine ilişkin Bildirimler, Yapı Alanları için asgari sağlık ve Güvenlik Şartları.


MISG 220  Hasar ve Acil Durum Risk Analizi

Madencilik, yerüstü, yer altı ve diğer madencilik metotları ve buralardaki tehlike ve riskler. Maden işlerinde kullanılan makineler, özellikleri ve yaratığı tehlikeler. Madenlerde tahkimat, havalandırma, nakliyat ve aydınlatma. İSG bakımından ilgili mevzuat.Madenlerde göçükler, toprak kayması ve su baskınları sonucundaki tehlike ve riskler. Madenlerde yangın, grizu ve toz patlamalarını önlemek için alınması gereken tedbirler. Madenlerde delme ve patlatma teknikleri ve mevzuatı. Madencilikte Risk Analizi. Madencilikte görülen meslek hastalıkları. Sondaj alanlarında ve Cevher Hazırlama tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği.


MISG 221  Yenilenebilir Enerji ve Kompozit Malzemeler

Bu ders, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi, temel kavramları, yenilenebilir enerji türleri, rüzgar enerjisinde kompozit malzemelerin önemi, rüzgar türbin üretimi, kanat üretiminde tehlike ve risk analizleri konularını içermektedir.


MISG 230  Etiketleme ve İşaretleme

Etiketleme ve işaretleme tanımları, mevzuatın öğrenilmesi ve değerlendirilmesi, yönetmeliklerde işaretleme ve etiketlemenin önemi ve gerekliliğinin kavranması, güvenlik işaretleri ve tehlike işaretlerini öğrenme, işyerlerinde etiket ve ışaretlerin uygulanması.


MISG 240  Girişimcilik ve İnnovasyon


MISG 260  Madenlerde İSG

1. Madencilik, yerüstü, yer altı ve diğer madencilik metotlarını ve buralardaki tehlike ve riskleri belirlemek 2. Maden işlerinde kullanılan makineler, özellikleri ve yaratığı tehlikeleri incelemek 3. İSG mevzuatı bakımından Madenlerde tahkimat, havalandırma, nakliyat ve aydınlatmayı öğrenmek 4. Madenlerde göçükler, toprak kayması ve su baskınları sonucundaki tehlike ve riskler belirlemek 5. Madenlerde yangın, grizu ve toz patlamalarını önlemek için alınması gereken tedbirleri tartışmak 6. Madenlerde delme ve patlatma teknikleri ve mevzuatı incelemek 7. Madencilikte Risk Analizi yapabilmek 8. Madencilikte görülen meslek hastalıkları 9. Sondaj alanlarında ve Cevher Hazırlama tesislerinde iş sağlığı ve güvenliği.


MISG 270  Araştırma Yöntemleri ve İstatistik


MISG 280  Periyodik Kontroller ve Denetim

Çalışma Ortamı ve Gözetimi, Risk Etmenleri, Teknik Yönden Periyodik Kontroller, Sağlık Yönünden Periyodik Kontroller, İş yeri Denetiminde İstenen Belgeler


MISG 290  Mesleki ve Teknik Uygulamalar


MISG 291  Yetişkinlerin İSG Eğitimi

Yetişkinlerin öğrenme özellikleri ve teknikleri,.Erişkin öğrenme metodları ve teknikleri, işyerinde etkili iletişim için gerekli özellikler ve grup dinamikleri. İşyerinde İSG Eğitim programı geliştirme ,işyerinde çalışanlara verilecek İSG eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmeliği


MISG 292  Acil Durum Planları ve Risk Analizleri


MPAZ 110  Sunum Teknikleri

Bu derste, etkili sunum tekniklerinin teorik ve pratik tüm yönleri uygulama ağırlıklı olarak öğretilmektedir. İletişimin yazılı, sözlü ve sözsüz unsurları, etkili bir sunum hazırlamak için gerekli aşamalar ve sunum esnasında karşılaşılacak sorunlar ile bunların çözümleri değerlendirilmektedir.


MTOI 204  İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları planlaması, iş analizi, işe alım, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, performans yönetimi, ücret yönetimi, sağlık ve güvenlik yönetimi


MTOI 220  Koçluk, Liderlik ve Kariyer Yönetimi

Bu derste; Dönüşüm Modeli, Koçluk ve Liderlik Yetkinlikleri, Liderlik Stilleri, Özdeğerlendirme Araçları, Değerler ve Liderlikteki Önemi, Etkili İfade ve Hikaye Anlatımı Tekniği, Koçluk Araçlarını Tanıma ve Uygulama konuları işlenecektir.


MTOI 227  İşletmelerde Kriz Yönetimi

Bu ders; kriz, kriz yönetimi ve krizde iletişimin, işletmeler için önemi konusunda temel bilgi ve pratik örnekleri içermektedir.


MTOI 230  Tüketici Davranışı

Pazarlamada tüketici davranışlarının rolü, tüketici pazarlama ilişkileri, pazarlama etkinliği açısından tüketici davranışları, tüketici davranışlarının temelleri ve etkileyen faktörler, satınalma kararında tüketici davranışları, tüketici davranış araştırması bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


MUH 205  Maliyet Muhasebesi

Öğrenci, maliyet unsurlarını bilecek, ilk madde ve malzeme, işçilik ve genel üretim maliyetlerini hesaplayabilecektir.


RTV 240  Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişime yönelik temel kavramlar, kurumların farklı paydaşlarına yönelik olarak değişik amaçlarla gerçekleştirdikleri iletişim çalışmaları ve bu çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereken temel ilkeler ele alınmaktadır.


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.