Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Emlak Yönetimi (Türkçe)

Dersler


IUE 110  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


MUH 100  Genel Muhasebe I

Öğrenci, muhasebenin temel kavramlarını açıklayabilecek, muhasebe usul ve esaslarını uygulayarak gerekli muhasebe kayıtlarını gerçekleştirecek, muhasebe defterlerini oluşturacak ve dönem sonu bilançosunu düzenleyebilecektir.


BILT 100  Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Teknolojisi

Öğrenciler bu ders ile birlikte Microsoft Office programlarının (Word, PowerPoint ve Excel) ve çevrimiçi versiyonlarının (Google Dökümanlar, Microsoft Office Online ve Prezi) uygulamalarını ve içeriklerini kapsamaktadır.


MEEY 101  Emlak Yönetimi ve Uygulama

Ders, emlak yönetiminin esasları, kooperatif, devre, mülk, çiftlik, bina, site gibi kavramların yönetimindeki farklılıklar, çevre düzenlemesi ve koruması konularını içermektedir.


MISL 101  İşletme I

Bu ders, işletmelerin temel kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir niteliğe sahiptir.


MEEY 103  Emlak Komisyonculuğu Teknikleri

Bu ders, komisyonculuk ve çeşitleri; emlak kavramı ve çeşitleri; emlak beyannamesi; borç alacak ilişkileri gibi konuları içerir.


ING 101  İngilizce I

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


TRK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


MYST 104  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


HUK 120  Hukukun Temel İlkeleri

Hukukun temel konularıdır: Toplumsal düzen kuralları, hukukun kaynakları, hukukun dalları, yargı örgütü, dava türleri, hukuk kurallarının uygulanması ve temel hukuki kavramlar.


MISL 102  İşletme II

Bu ders, işletmelerin değişen kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir ders niteliğindedir. İşletme 1 dersinin devamı niteliğinde olup, işletme fonksiyonlarındaki güncel değişmeleri öğrencilere öğretmeyi amaçlamaktadır.


ING 102  İngilizce II

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


TRH 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


MEEY 102  Kentleşme ve Konut Politikaları

Bu ders kent, insan ve çevrenin algılanması, kentleşme, küreselleşme, çevre ve katılım, kentsel dönüşüm gibi konuları kapsar.


MEEY 104  Emlak Alım-Satım ve Vergi Mevzuatı

Bu ders tapu harçları ve damga vergisi, tapu değeri ve satış değeri, türk vergi sistemi, teşvik mevzuatı, gelir vergisi esasları, emlak vergisi esasları, tapu harçları ve damga vergisi gibi konuları içerir.


MEEY 106  Dosyalama ve Arşiv Teknikleri

Bu ders, dosyalama ile ilgili temel kavramları, dosyalamanın amacı, yönetimi, dosyalamada organizasyon tipleri, dosyalama sürecinin aşamaları, arşivleme, EDYS ve ofis otomasyonu konularını içerir.


MEEY 201  Kamulaştırma Tekniği

Bu ders, kamulaştırma şartları, kamulaştırmanın uygulaması, tapu alımı, satım alma usulü, kamunun taşınmaz edinme yöntemleri konularını içerir.


MEEY 203  Miras Hukuku

Bu ders miras hukuku hakkında genel kavramları, kanuni mirasçıları, şekli ve maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar, mirasın geçmesi, kazanılması ve paylaşılması konularını içerir.


MEEY 205  İmar Mevzuatı

Bu ders imar mevzuatı, imar programı, imar yönetmelik ve yasalar ile imar uygulama süreçleri konularını içerir.


MEEY 202  Gayrimenkul Değerleme

Bu ders, gayrimenkul piyasasının özelliklerini, değerleme sürecini ve bu süreçteki hesaplamaları içerir.


MEEY 204  Gayrimenkul Hukuku

Bu ders, zilyetlik, mülkiyet, gayrimenkul mülkiyeti, gayrimenkul rehni, kat mülkiyeti, tapu sicili, irtifak hakları ve gayrimenkul hukuku konularını içerir.


MEEY 206  Yerel Yönetimler

Bu ders, yerel yönetim kavramı, Türkiye ve Dünyadaki yerel yönetim yapıları, İl Özel İdareleri, belediyeler, köy yönetimi, mahalli idare birlikleri ve mahalli idare bankacılığı konularını içerir.


MEEY 208  Mimarlık ve Bina Bilgisi

Bu dersin içeriği; binaya ilişkin temel bileşenler, kavramlar, süreçler, bina özellikleri, bina-çevre ilişkileri, binanın elemanlar düzeyinde irdelenmesidir.


MYST 204  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


Seçmeli Dersler


BNK 213  İşletme Finansı

Bu ders kapsamında finansal tablolar ve analizi, uzun vadeli finansal planlama, paranın zaman değeri, hisse senedi değerleme ve işletme sermayesi yönetimi konuları işlenecektir.


MEEY 220  İşaret Dili

Bu dersin içeriği; sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde işaret dili kullanma becerisi kazandırmak.


MEEY 224  Kent Analizi

Bu derste, öğrenciler kent ve kentleşmenin tanımı, kentleşme nedenleri ve özellikleri işlenecektir.


MEEY 226  Yapı Denetimi

Bu dersin içeriği; yapı Denetim uygulamalarındaki yasal çerçeve, gerekli yasal mevzuat, uygulama süreçleri, yapı malzemesi standartları, iş güvenliği ve sağlığı kurallarını kapsamaktadır.


MINT 230  Meslek Etiği

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek. Etik sistemlerini incelemek. Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek. Meslek etiğini incelemek. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek. Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.


MISG 101  İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişim kavramlarını; işyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını; risk, tehlike, birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler; işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve işyerindeki uygulamalar konularını içerir.


MMAT 110  İşletme Matematiği

Bu ders, meslek içerisindeki matematiksel işlemlerine yönelik teorik bilgi ve uygulamaları içermektedir.


MPAZ 101  Pazarlama İlkeleri

Bu ders, pazarlamanın tanımı ve pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlamada yeni trendler, pazarlama çevresi, stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazar bölümlemesi, pazar konumlandırması ve pazarlama karması stratejileri, satış yönetimi ve kişisel satış gibi konuları içermektedir.


MPAZ 214  Halkla İlişkiler


MTOI 225  Girişimcilik

Bu ders kapsamında girişimcilik ve iş planı oluşturma ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi, başarılı iş modellerinin incelenmesi, iş planı hazırlanması gibi konulara değinilecektir.


MTOI 230  Tüketici Davranışı

Pazarlamada tüketici davranışlarının rolü, tüketici pazarlama ilişkileri, pazarlama etkinliği açısından tüketici davranışları, tüketici davranışlarının temelleri ve etkileyen faktörler, satınalma kararında tüketici davranışları, tüketici davranış araştırması bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


MUH 270  Finansal Yönetim

Bu ders ile öğrenci, finansal yönetimin temel ilkelerini öğrenerek finansal karar alma becerisini geliştirecek ve bu amaç doğrultusunda gerekli analiz yöntemlerini uygulayarak optimal sermaye yapısı, çalışma sermayesi gibi konularda karar alabilecek ve çeşitli yatırım projeleri arasından en etkin olan yatırımı seçebilecektir.


RTV 140  Temel İletişim Bilgileri

Bu dersin müfredatı, iletişim ve iletişimin ilişkili olduğu psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve dilbilim gibi alanlardan elde edilen içeriklerden oluşmaktadır. Özellikle, psikoloji alanı dahilinde kişi içi, toplum bilimi bakımından kişiler arası, kültürel ve kitle iletişimi konuları uygulamalı olarak ele alınmaktadır.


RTV 240  Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişime yönelik temel kavramlar, kurumların farklı paydaşlarına yönelik olarak değişik amaçlarla gerçekleştirdikleri iletişim çalışmaları ve bu çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereken temel ilkeler ele alınmaktadır.


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.