Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Mimari Restorasyon (Türkçe)

Dersler


IEU 110  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


MMAT 113  Matematik I

Temel sayı kavramlarının tanımlanması, sayıların örneklerle pekiştirilmesi, kümeler, eşitsizlikler, problemler, denklemler, fonksiyonlar ve trigonometri konularının öğrenilmesi


MMIR 101  Teknik Resim

Çizim gereçlerinin doğru kullanımı ve çizim tekniği ile ölçekli çizim yapılmasıdır.


MMIR 103  Sanat Tarihi

Tarih öncesi çağlardan başlayarak gelişen sanat evreleri insanlığın gelişimine ışık tutmuştur. Bu bağlamda; dünyanın Mezopotamya, Anadolu, Mısır ve Orta Asya gibi alanlarında yaşanan tarihi ve estetik gelişmeler bu derste ele alınacaktır. Sanat eserleri ve dönemlerinin sanat dünyasına etkileri ve katkıları tartışılarak düşünsel kazanımlar elde edilmeye çalışılacaktır.


MMIR 105  Geleneksel Yapı Türleri ve Elemanları I

Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde geleneksel yapılar, plan tipleri ve yapı elemanları aktarılacaktır.


MMIR 107  Bilgisayar Destekli Teknik Çizim

Autocad ve Photoshop programlarını kullanarak çizim ve sunum teknikleri üzerine çalışma.


RTV 105  Temel Fotoğrafcılık

Bu derste, fotoğrafın tarihçesinden başlanarak sırasıyla, fotoğraf makineleri, işleyişi ve çalışma prensipleri incelenecek, fotoğraf çekim teknikleri, fotoğrafın okunması, ışık, kompozisyon, çerçeveleme ve fotoğrafın iletişim süreçlerindeki yeri tartışılacaktır.


ING 101  İngilizce I

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


TRK 101  Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


TRH 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Lozan Barış Antlaşması’ndan günümüze Türkiye Cumhuriyeti’nin geçirdiği siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri içermektedir. Atatürk ilk eve inkılaplarının anlam ve amaçlarını kapsamaktadır.


MMIR 102  Genel Restorasyon Teknikleri

Öğrencilere restorasyonla ilgili genel ilkeler, sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, rekonstrüksiyon, temizleme ve taşıma kavramları anlatılacaktır.


MMIR 104  Mimarlık Tarihi

Bu ders mimarlık tarihinin dönemleri ve bu dönemlerde hayat bulan kuram ve akımların aktarılması üzerinedir.


MMIR 106  Geleneksel Yapı Türleri ve Elemanları II

Tarihsel süreçte Anadolu’da yaşayan medeniyetlerin yapı üretiminde kullandığı malzeme ve yapım tekniklerinin tanıtılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda öğrencilerin farklı malzemelerle inşa edilmiş mimari elemanların yapım tekniklerini ve birbirleri ile olan ilişkilerini çözümleyebilecek, bölgesel ve dönemsel farklılıkları tespit edebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olmaları hedeflenmektedir. Yerinde gözlem ve inceleme dayalı ödevlerle geleneksel malzemeleri ve yapım tekniklerini tanımaları, mimari elemanlar arasındaki ilişkileri anlamalarına yönelik bilgi ve beceri kazanımı amaçlanmaktadır.


MMIR 108  Rölöveye Giriş

Eski eser bir yapının korunmasında rölövenin önemi, nasıl yapıldığı, yapımında kullanılan basit aletler ve rölöve uygulamaları öğrencilere anlatılacaktır.


MMIR 110  İnce Yapı

Yapı içinde ince yapının yeri, ince yapının ve malzemelerinin tanıtılması ve uygulama bilgileri öğrencilere aktarılacaktır. Kapı, pencere, hafif bölme vb. ince yapı elemanlarını tanıma, oran ve ölçek ayarlama, ince yapı elemanlarının plana aktarımı, ince yapı elamanlarının kesit ve görünüşünü çıkarma konularında ilgili yeterlilikler kazandırılacaktır.


ING 102  İngilizce II

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


MYST 104  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


TRK 102  Türk Dili II

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


TRH 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


MMIR 201  Eski Eserlerin Korunması ve Restorasyonu için İlkeler

Bu ders kapsamında eski eserlerin korunması ve restorasyonu için temel ilkeler anlatılacaktır.


MMIR 203  Geleneksel Yapım Malzemeleri

Öğrencinin geleneksel yapı malzemelerini tanıması ve uygulama yöntemlerini kavrayabilmesi. Yapı malzemelerinin uluslararası, ulusal ve bölgesel özelliklerinin öğretilmesi.


MMIR 205  Malzeme Bozulmaları ve Onarım

Yapı malzemelerinin bozulma süreci, restorasyon uygulamalarında yapı-malzeme ilişkisinin tartışıldığı, alan çalışmalarıyla seçilen örnekler üzerinde analizlerin yapılıp koruma amaçlı uygun tekniklerin seçilerek uygulama önerilerinin hazırlandığı çalışmaları kapsamaktadır.


MMIR 207  Geleneksel Yapılarda Bezeme

Geleneksel yapılarımızın iç-dış süslemelerinin ve taşınabilir eserlerin farklı dönemlerde uygulanan üslup ve motiflerin öğretilmesine yönelik hazırlanmış, gerek restorasyon çalışmalarında gerek günümüz tasarımlarında süsleme elemanı olarak kullanılan bezemeleri doğru ve eksiksiz bir şekilde dönemlerine göre tanımak ve uygun biçimde hem tamamlayabilmek hem de uygulayabilmek için gerekli bilgiler öğrencilere aktarılacaktır.


MMIR 209  Koruma Projesi

Öğrencilere restitüsyon ve restorasyon projesi hazırlama teknikleri öğretilmesi.


MMIR 211  Restorasyon Kimyası

Madde ve özellikleri, atomun yapısı ve periyodik cetvel, elementler, iyonlar ve bileşikler, kimyasal bağlar, kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi, çözeltiler, kimyasal hesaplamalar, asitler ve bazlar hakkında genel bilgiler ve bu bilgilerin mimari restorasyon alanına uygulanması öğrencilere aktarılacaktır.


MYST 204  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


MMIR 202  Koruma Mevzuatı ve İmar Kanunu

Koruma mevzuatı ve imar kanunu ile ilgili ilke, yasa, yönetmelik ve yaklaşımlar, mesleki uygulamalara ilişkin yasal yükümlülük ve sınırlar, ilgili temel kavramlar hakkında bilgiler edinilecektir.


MMIR 204  Keşif ve Metraj

Öğrencilere eğitim sonrası uygulamalarında ve özellikle restorasyon çalışmalarında metraj çıkarma, maliyet hesaplama, hesap özeti, kesin hesap hazırlama, analiz yapma gibi beceriler kazandırılacaktır.


MMIR 208  Türkiye’de ve Dünya’da Restorasyon Uygulamaları

Bu ders kapsamında öğrenci farklı restorasyon tekniklerinin Türkiye ve dünyadaki uygulama örnekleri konusunda bilgi sahibi olacaktır.


MISG 101  İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Bu ders, iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki temel kavramlar ve tarihsel gelişim kavramlarını; işyerindeki işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görev yetki ve sorumluluklarını; risk, tehlike, birincil, ikincil, üçüncül koruma kavramlarını; fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal riskler; işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve işyerindeki uygulamalar konularını içerir.


Seçmeli Dersler


MEKO 101  Mikro Ekonomi

Öğrenci, ekonominin temel kavramlarını ifade edebilecek, ekonomik analiz yöntemlerini uygulayabilecek ve ekonomik sistemlerin özelliklerini analiz edebilecektir.


MICM 200  Geri Dönüşümlü Tasarım

Öğrenciler geri dönüştürülebilen malzemeleri kullanarak yeni tasarım uygulamaları yapacaklardır.


MMIR 200  Görsel İfade

Ders kapsamında, hikaye, roman, masal gibi yazılı metinler kullanılarak mekan ifadesinin iki ya da üç boyutlu görsel ifadelere dönüştürülmesi üzerine çalışılacaktır.


MMIR 223  Kâgir Malzeme ve Yapım Teknikleri

Farklı dönemlere ait yapılarda kagir malzemenin kullanımı ve yapım teknolojisini analiz edebilme.


MMIR 225  Ahşap Malzeme ve Yapım Teknikleri

Ders kapsamında, ahşabın kullanım alanları genel olarak açıklanacak; mimari yapım teknikleri ve detayları incelenecektir. Ahşabın doğal bir yapı malzemesi olarak özellikleri, türleri ve bozulma süreçleri aktarılacaktır. Geleneksel ahşap yapım teknikleri (çantı, karkas, hımış) ve alt türleri, coğrafi bölgelere göre değişimi ve kullanılan yapı detayları konu edilecektir. Geleneksel İstanbul evlerinin tarih boyunca geçirdiği değişim ve mimari özellikleri tarif edilecektir. Ahşap mimari yapı elemanları (duvar, döşeme, tavan, merdiven, çatı, vb.) ve yapım detayları sınıflandırılacak, uygulama ödevleri ve çizimlerle pekiştirilecektir. Ahşabın bozulma nedenleri ve gözlenen hasar türleri sınıflandırılacak; “hasar tespiti” uygulamalı olarak gösterilecektir. Bir ahşap yapı koruma-restorasyon sürecinin aşamaları (araştırma, projelendirme, uygulama: yerinde koruma – bütünleme – yeniden üretim) ve müdahale teknikleri ayrı ayrı ele alınarak örnekler üzerinden değerlendirilecektir. Ahşap yapılarda ulusal ve evrensel koruma ilkeleri, yaklaşımlar ve müdahale teknikleri tartışılacaktır.


MMIR 227  Mozaik Yapımı ve Koruma-Onarım

Yapıldığı dönemin kültür ve yaşam biçimi yansıtan birer tarihi, kültürel değer ve sanat eseri olan mozaiklerin tarihsel süreci, yapım teknikleri öğretilecek, bozulma süreçlerini tespit etmenin yolları ve doğru onarım-koruma yöntemleri öğrencilere aktarılacaktır.


MMIR 229  Geleneksel Yapılarda Maket

Bu ders geleneksel yapım tekniklerinin maket yapma yöntemi ile ifadesini içerir.


MMIR 231  Mimari Akımlar

Bu ders mimarlık tarihinin dönemleri ve bu dönemlerde hayat bulan kuram ve akımların aktarılması üzerinedir.


MTOI 225  Girişimcilik

Bu ders kapsamında girişimcilik ve iş planı oluşturma ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi, başarılı iş modellerinin incelenmesi, iş planı hazırlanması gibi konulara değinilecektir.


MTOI 230  Tüketici Davranışı

Pazarlamada tüketici davranışlarının rolü, tüketici pazarlama ilişkileri, pazarlama etkinliği açısından tüketici davranışları, tüketici davranışlarının temelleri ve etkileyen faktörler, satınalma kararında tüketici davranışları, tüketici davranış araştırması bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.