MBP 105 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Programlama Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MBP 105
Güz
2
0
2
7

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Ön Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Programlama, yaşadığımız gerçek dünyadaki problemlere ilişkin çözümlerin bilgisayarın anlayabileceği bir biçime dönüştürülmesi / ifade edilmesidir. Bunu yapabilmek için, kodlamaya geçilmeden önce tasarım aşamasında, problemi oluşturan varlıkların bilgisayarda ifade edilebilecek şekilde modellerinin oluşturulması gerekmektedir
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Program dillerini öğrenmek
  • Programlama uygulamalarını hayata geçirmek
  • Görsel uygulamaları geliştirebilmek
  • C# programlama dili ile programlama yeteneğine sahip olmak
Tanımı Programlama teorisini ve uygulamasının öğrencilere kazandırılması

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 C Programlama diline temel giriş; derleyicilere (compiler) dair açıklama, program yazmak için gerekenler, algoritma tanımı, standart giriş/çıkış fonksiyonları Ders not ve slaytları
2 Standart giriş/çıkış fonksiyonları, değişken tanımlamaları, aritmetik operatörler, aritmetik operatörlerde işlem öncelikleri... Ders not ve slaytları
3 Standart giriş/çıkış fonksiyonları, değişken tanımlamaları, aritmetik operatörler, aritmetik operatörlerde işlem öncelikleri... Ders not ve slaytları
4 Koda açıklama (comment) koymak, Koşullu ifadeler (if-else), ilişkisel ( !=, , vb... ) ve bileşik (and, or, not) operatörler Ders not ve slaytları
5 Koda açıklama (comment) koymak, Koşullu ifadeler (if-else), ilişkisel ( !=, , vb... ) ve bileşik (and, or, not) operatörler Ders not ve slaytları
6 if - else if, switch-case ve conditional operator yapıları, arttırma (incerment), azaltma (decrement) işlemleri Ders not ve slaytları
7 Döngü kavramı, while, do while, for döngüleri, break ve continue komutları, goto Yapısı ile Etiketler Ders not ve slaytları
8 Sayı tabanları, İkilik (Binary) ve Onaltılık (Hexadecimal) sayı sistemleri, Bit bazında (Bitwise) Operatörler, Operatör öncelikleri Ders not ve slaytları
9 Önceki derslerle ilgili örnek problemler Ders not ve slaytları
10 Kısa Devre Değerlendirme ( Short Circuit Evaluation ), Önişlemci Komutları, #define, #undef, #ifdef, #ifndef, #if, #else, #endif, #elif ve #include önişlem operatörleri ( Preprocessor ) Ders not ve slaytları
11 Fonksiyonlar, main( ) fonksiyonu, fonksiyon oluşturma, argüman aktarımı, yerel ve global değişkenler, return ifadesi Ders not ve slaytları
12 Fonksiyonlar, main( ) fonksiyonu, fonksiyon oluşturma, argüman aktarımı, yerel ve global değişkenler, return ifadesi Ders not ve slaytları
13 Bazı aritmetik fonksiyonlar, Bellek yapısı ve adresler, Pointer'lar (İşaretciler), Referansla argüman aktarımı (Call by Reference), Fonksiyon prototipleri, Rekürsif fonksiyonlar Ders not ve slaytları
14 Uygulama Ders not ve slaytları
15 Uygulama Ders not ve slaytları
16 Final

 

Dersin Kitabı Ders not ve slaytları
Diğer Kaynaklar C# İle Programlama Temelleri, Emre Ayrılmaz

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
40
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
42
Final / Sözlü Sınav
1
60
    Toplam
214

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Matematik, Fen Bilimleri ve Bilgi Güvenliği konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Bilgi Güvenliği problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
2 Karmaşık Bilgi Güvenliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
3 Karmaşık bir bilgisayar tabanlı sistemi, süreci, güvenliği gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
4 Bilgi Güvenliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi
5 Bilgi Güvenliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Bilgi Güvenliği disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az iki yabancı dil bilgisi
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık
11 Bilgi Güvenliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; Bilgi Güvenliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest