Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Grafik Tasarım (Türkçe)

RTV 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişime Giriş
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
RTV 101
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Rapor Yazma
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin iletişim faaliyetlerini kişisel, kişiler arası ve medya kanalları üzerinden doğru ve etkin bir şekilde yönetebilmesini sağlamak amacıyla verilmektedir. Öğrenciler, teorik ve pratik bakış açıları dahilinde sözlü, yazılı ve sözlü olmayan iletişim yöntemlerini değerlendirebilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • İletişimi ve iletişim ile ilgili kavramları tanımlayabilecek,
 • İletişim sürecini örnekleriyle açıklayabilecek,
 • İletişim türlerini sınıflandırabilecek,
 • İletişim modellerini ve kuramlarını karşılaştırabilecek,
 • İletişim ile geleneksel ve dijital medya ilişkisini değerlendirebilecek,
 • İletişim kampanyası tasarlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, iletişim olgusunun disiplinler arası bakış açısını hem kuramsal hem de sektörel açıdan yansıtan bir içeriğe sahiptir. Ders dahilinde, iletişimin psikolojik ve sosyolojik altyapısı dil, kimlik ve kültür bağlamında aktarılmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İletişime giriş (etimolojik, psikolojik ve sosyolojik yaklaşımlar) Akman, M. K. & Özer, H. (2016). İletişim sarmalları: Sosyo-psikolojik boyutlarıyla iletişimi yeniden düşünmek. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 6(15), 307-316.; Aziz, A. (2013). İletişime giriş (s. 25-36). Hiperlink.
2 İletişim modelleri ve kuramsal altyapı İplikçi, H. G. (2015). İletişimde temel modeller ve kitle iletişim modelleri. Sosyal ve Beşeri Bilimleri Dergisi, 7(2); Güngör, N. (2015). İletişime giriş (s. 19-33). Siyasal Kitapevi.
3 İletişimin öğeleri ve karşılaştırmalı analizi Yüksel, E. (2013). İletişim kuramlarına giriş. E. Yüksel (Ed.), İletişim kuramlarına giriş içinde (s. 2-34). Anadolu Üniversitesi. ISBN: 978-975-06-1464-4.
4 Dil ve iletişim Mısırlı, İ. (2021). Genel ve teknik iletişim: Kavramlar, ilkeler ve uygulamalar (s. 38-77, 102-125). Detay Yayıncılık. ISBN: 9789758326693.
5 Yazılı ve sözlü iletişim (konuşma, dinleme ve retorik) Gürüz, D. & Eğinli, A. T. (2018). İletişim becerileri: Anlamak, anlatmak, anlaşmak (6. Baskı, s. 251-280). Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-133-503-2.
6 Sözlü olmayan iletişim ve beden dili Kocasavaş, Y. (2007). Etkili iletişimin sözsüz adımı olan beden dili ve Türkçe eğitimdeki rolü. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 47-55.
7 Ara sınav
8 Medya ve kitle iletişim Kayaoğlu, A. G. (2003). Kitlenin psikolojisi ya da sosyal psikolojinin 'kitle'si: Kitlede yeni bir anlayışa doğru. Kurgu Dergisi, 20, 205-218. Bayrakçı, S. & Küçükvardar, M. (2019). Yeni medya ekolojisi ve iletişim sarmalı modeli. Düşünce ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 50-67. Varol, M. Ç. & Varol, E. (2019). Kavram ve kuramlarıyla Marshall Mcluhan'a bakış: Günümüzün egemen medya araçları ekseninde bir değerlendirme. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(1), 137-156.
9 Dijital iletişim (içerik ve topluluk yönetimi) Kahraman, M. (2013). Sosyal medya 101 2.0 (s. 18-20), Mediacat Yayıncılık. ISBN: 9786054584314.
10 Görsel iletişim ve göstergebilim Yüksel, E. (2013). Dilbilimsel ve göstergebilimsel yaklaşımlar. B. Dağtaş (Ed.), İletişim kuramları içinde (s. 132-156). Anadolu Üniversitesi.
11 İletişim ve kültür Gülenç, K. (2015). Frankfurt okulu: Eleştiri, toplum ve bilim (7. Baskı, s. 35-70). Ayrıntı Yayınları. Doi: 10.14782marmarasbd.
12 İletişim kampanyası tasarımı ve örnek olay analizleri
13 İletişim kampanyası sunumları
14 İletişim kampanyası sunumları
15 Dönemin gözden geçirilmesi -
16 Final sınavı haftası -

 

Ders Kitabı

Ders kitapları:

 • Aziz, A. (2013). İletişime giriş. İstanbul: Hiperlink. ISBN: 978-9944-157-14-8.
 • Güngör, N. (2015). İletişime giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi. ISBN: 978-605-5782-59-7.
 • Güngör, N. (2013). İletişim: Kuram, yaklaşımlar. Siyasal Kitabevi. ISBN: 978-605-5782-59-9.
 • Gürüz, D., & Eğinli, A. T. (2020). İletişim becerileri: Anlamak, anlatmak, anlaşmak. Nobel Yayıncılık. ISBN: 9786051335032.
Önerilen Okumalar/Materyaller

Kitap önerileri:

 • Gallo, C. (2015). Ted gibi konuş (Çev: F. Bingül). Aganta Kitap. ISBN: 9786059851558.
 • Güngör, N. (2013). İletişim: Kuram, yaklaşımlar. Siyasal Kitabevi. ISBN: 978-605-5782-59-9.
 • Gürüz, D., & Eğinli, A. T. (2013). Kişilerarası iletişim: Bilgiler, etkiler, engeller. Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 6055426382.
 • Oskay, Ü. (2017). İletişim'in ABC'si. İnkılap Kitapevi. ISBN: 9789751035059.

Video önerileri:

Akademik dergiler:

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
35
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
3
3
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
18
18
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
21
21
    Toplam
116

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Grafik Tasarım alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak

2

Grafik Tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri sürekli sorgulayarak yenilemek, yaşam boyu öğrenme prensibi kazanmak, edindiği bilgileri yenileme ve geliştirmeyi hedeflemek

3

Tasarım becerilerini, ulusal ve uluslararası çalışmaları araştırarak ve üretilen tasarım ürünlerini sürekli inceliyerek analiz yaparak arttırmak. Bunlardan çıkarımlarını kendi tasarımlarında uygulamak.

4

Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli ve toplu çalışmaya uygun olarak etkin ve verimli çalışmak.

5

Kendi alanında tasarım bilinci ve sorumluluğuna sahip olmak, bu bilinci tüm ortak paydaşlara aktarabilmek.

6

Kendi alanında teknolojiye yeteri kadar hakim olmak ve bu yetkinliği sürekli arttırmaya çalışmak.

7

Mesleki olarak Tasarım ve Sanat eğitimi almış bir birey olarak, içinde bulunduğu toplumun bu konularda bilinçlendirme sorumluluklarını yerine getirme arzusuna sahip olmak, çevresini bu konuda aydınlatmak.

8

Yaptığı işin toplam fayda da kendi ulusuna yapacağı katkının bilincinde olmak ve toplumsal aidiyet duygusunu yaptığı işe yansıtmak.

9

Yaratıcı ve üretken bir sanatçı/tasarımcı adayı olabilmek

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.