MESLEK YÜKSEKOKULU

Laboratuvar Teknolojisi (Türkçe)

Dersler


MLBT 105  Genel Biyoloji

Canlılık öğretisinin temalarının öğrenilmesi, bilimsel yöntem ve canlıların kimyasal içeriğinin bilinmesi, makromoleküllerin yapı ve işlevlerinin öğrenilmesi ile hücreye giriş konularının kavranması, biyolojik yapıların hücre düzeyinden başlayan çeşitliliğinin öğrenilmesi, bu canlıların birbirleriyle ve çevreye olan ilişkilerinin incelenmesi.


MLBT 103  Laboratuvar Tekniği I

Bu ders, laboratuvar güvenliği, temel laboratuvar malzemeleri ve kullanımları, kristallendirme ve süblimleştirme gibi saflaştırma yöntemleri, mol kavramı konularını içerir.


IEU 110  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Bu ders, İzmir Ekonomi Üniversitesi özelinde akademik birimler, idari birimler, öğrenci kulüpleri, disiplin yönetmeliği, eğitim-öğretim yönetmeliği ile ilgili doküman ve sunumları içermektedir. Ayrıca, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel konularda bilgilendirilmesi amacıyla kişisel gelişimlerini destekleyen temel bilgileri içerir.


MLBT 101  Genel Kimya I

Bu ders, maddenin özellikleri, atom, kimyasal tepkimeler ve kütle ilişkileri, sulu çözeltilerde reaksiyonlar, gazlar, termokimya, atomların elektronik yapıları ve periyodik tablo konularını içerir.


TRK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


ING 101  İngilizce I

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


BILT 100  Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Teknolojisi

Öğrenciler bu ders ile birlikte Microsoft Office programlarının (Word, PowerPoint ve Excel) ve çevrimiçi versiyonlarının (Google Dökümanlar, Microsoft Office Online ve Prezi) uygulamalarını ve içeriklerini kapsamaktadır.


MMAT 113  Matematik I

Temel sayı kavramlarının tanımlanması, sayıların örneklerle pekiştirilmesi, kümeler, eşitsizlikler, problemler, denklemler, fonksiyonlar ve trigonometri konularının öğrenilmesi


TRH 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


ING 102  İngilizce II

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


MLBT 102  Genel Kimya II

Bu ders, moleküller arası kuvvetler, çözeltilerin fiziksel özellikleri, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asitler ve bazlar, elektrokimya ve çekirdek kimyasını içerir.


MLBT 104  Laboratuvar Tekniği II

Bu ders, gazlar ve sıvılar, çözeltiler, elektrokimya, kimyasal kinetik, kromatografik yöntemler konularını içerir.


MLBT 106  Analitik Kimya I

Bu ders, analitik kimyanın temel kavramlarını, kimyasal analiz basamaklarını, analitik verilerin istatiksel değerlendirilmesi, gravimetrik analiz metodları, titrimetrik analiz metodları ve sulu çözelti kimyası konularını içerir.


MLBT 108  Genel Mikrobiyoloji

Bu ders mikrobiyolojiye giriş, prokaryotik hücre biyolojisi, mikrobiyal beslenme, mikroorganizmaların metabolizması, mikroorganizmaların fiziksel ihtiyaçları, mikroorganizmaların kontrolü, biyoteknolojik olarak önemli bazı bacteria ve archea gruplarının incelenmesi konularını kapsar.


MLBT 110  Standardizasyon ve Kalite

Bu ders, Standart ve Standardizasyon, Standardizasyon İlkeleri, TSE ve Standardizasyon, Kalite ve Kalite Kavramları, Mesleki Standartlar ve Kalite Güvence Sistemleri konularını içerir.


MYST 104  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


MLBT 201  Analitik Kimya II

Bu ders nötralleşme titrasyonlarının temelleri, kompleks asit-baz sistemleri için titrasyon eğrileri, çöktürme titrasyonları ve elektrokimya konularını içerir.


MLBT 203  Bitki ve Toprak Analizi

Bu ders toprak ve bitkinin genel yapı ve özelliklerinin tanımlanması, örnek alınması ve analize hazırlanması, toprakta pH, katyon değişim kapasitesi, organik madde ve makro ve mikro element tayin yöntemleri, bitkide kuru ve yaş yakma yöntemleri, analiz sonuçlarının yorumlanması ve değerlendirilmesi konularını kapsar.


MLBT 205  Gıda Analizleri

Bu dersin içeriği temel düzeydeki gıda analizlerini (Asitlik, yoğunluk, kurumadde analizi, yağ tayini, donma noktası, kül miktarı, mikrobiyolojik analizlerini) kapsar.


MLBT 207  Enstrümantel Analiz

Bu ders, atomik spektroskopi (atomik absorbsiyon ve atomik floresans spektrometrisi, atomik kütle spektrometrisi, atomik X-ışını spektrometrisi) moleküler spektroskopi (UV-Vis spektrometri, IR Spektrometri, NMR spektroskopi) ve ayırma-saflaştırma (GC, HPLC) yöntemleri konularını içerir.


MLBT 209  Organik Kimya

Bu ders, organik kimyanın tanımı ve sınıflandırılması, hidrokarbonlar, organik reaksiyon mekanizmaları, aromatiklik, alkenler, alkinler, alkoller, eterler, epoksitler, aminler ve karbonil bileşikler konularını içerir.


MLBT 211  İstatistik

Bu ders; istatistik kavramlarını, veri derleme-düzenleme, olasılık kuramı ve regresyon kuramı yöntemlerini içerir.


ING 221  Mesleki İngilizce I

Sivil Havacılık ve Turizm alanlarına yönelik İngilizce


MLBT 202  Sonuç Değerlendirme ve Raporlama

Bu ders temel İstatistik bilgileri, deneysel verilerdeki hata çeşitleri, hata kaynaklarının tespiti, varyans ve diğer kesinlik ölçütleri, anlamlı rakamlar, güven aralığı ve güven seviyeleri, z-testi, t-testi, F-testi, Q testi ve varyans analizi konularını içerir.


MLBT 204  Ayırma Yöntemleri

Bu ders ayırma yöntemleri ile ilgili temel kavramları (destilasyon, kristalizasyon, süzme, ekstraksiyon, kromatografi) içerir.


MLBT 206  Ambalaj ve Analizleri

Bu ders, ambalaj ve ilgili temel kavramları, kağıt, karton ve oluklu mukavva ambalajlarını, plastik ve plastik esaslı ambalaj malzemelerini ve ambalaj analizinde uygulanan testleri içerir.


MLBT 208  Su Analizleri

Bu dersin içeriği, doğal su, bulunuşu ve özellikleri; gazların ve tuzların sudaki çözünürlükleri; su sertliği ve giderme yöntemleri,şehir suyunun hazırlanması; kazan besleme suyu hazırlanışı; şehir kanalizasyon suyu ve temizlenmesi konularını kapsar.


MLBT 210  Laboratuvar Yönetimi

Bu ders laboratuvar yönetimi temel kavramları, laboratuvar yönetim sistemlerinin dokümantasyonu, insan kaynakları yönetimi, teknik yönetim, kalite kontrol, laboratuvar kayıt ve raporları, GLP, ISO 17025 standardı, sistem geliştirme, uygunluk değerlendirme süreçleri konularını kapsar.


ING 222  Mesleki İngilizce II

Bu ders, B1 düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak için gerekli yapıları ve kelime bilgisini öğretmeyi amaçlamaktadır.


MYST 204  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


Seçmeli Dersler


MISG 211  Toplam Kalite ve Yönetim Sistemleri

• Kalite Kavramı • Kalitenin Evrimi • TKY de yönetim ve liderlik • Süreç analizi ve yönetimi • Kalite operasyonu, örnek uygulamalar • TKY nin önündeki engeller


MISL 101  İşletme I

“İşletme 1” dersi, işletmelerin temel kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir ders niteliğindedir.


MLBT 221  Çevre Kimyası

Bu ders atmosferin bileşenleri, atmosferde kimyasal ve fotokimyasal tepkimeler, stratosferde ozon, küresel ısınma, sera etkisi, hava kalitesinin tayini, su ve su kirliliği, su kalitesi tayini, toprak ve toprak kirliliği, radyoaktif maddeler ve tepkimeleri, katı atıklar konularını içerir.


MLBT 223  Gıda Katkı Maddeleri ve Analizleri

Bu ders katkı maddelerinin tanımı, katkı maddelerinin toksikolojik değerlendirilmesi ve katkı madde türleri konularını içerir.


MLBT 225  Polimer Teknolojisi

Bu ders polimer alanındaki kavramları, polimerlerin sınıflandırılması, fiziksel ve mekanik özellikleri, üretim prosesleri konularını içerir.


MLBT 227  ÇED Raporu Hazırlama

Bu ders Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) kavramı, ÇED yönetmeliği idari ve teknik hususlar, çevre mevzuatı – çevre yönetmelikleri ve ÇED raporu ilişkisi, ÇED raporlarının değerlendirilmesi konularını içerir.


MLBT 229  Gıda Kimyası

Bu ders, gıdaların temel bileşenleri olan karbonhidrat, yağ, amino asit, protein, enzim, vitamin ve minarellerin genel özellikleri ile bu temel bileşenlerin dahil olduğu metabolik reaksiyonlar ve dönüşümleri içerir.


MLBT 231  Biyokimya

Bu ders metabolizma ve biyoenerjetik: temel kavramlar, karbohidratlar, karbohidrat metabolizması, lipidler, lipid metabolizması, amino asitler ve proteinler, proteinlerin sindirim ve yıkımları, enzimler, hormonlar ve vitaminler, metabolizmanın bütünlüğü ve koordinasyonu konularını kapsar.


MLBT 233  Yem ve Gübre Analizleri

Bu ders, yem ve gübrelerin özelliklerini, sınıflandırmasını ve yapılan temel analizlerin metotlarını içerir.


MLBT 235  Uygulamalı Bitki Yetiştirme Teknikleri

Bu ders; toprak bilimi, tohum ve ıslah, topraklı-topraksız bitki yetiştirme ortamları, fidecilik, örtü altı yetiştiricilik, gübreleme, ilaçlama, sulama, organik tarım, iyi tarım, konvansiyonel tarım konularını içerir.


MTOI 225  Girişimcilik

Bu ders kapsamında girişimcilik ve iş planı oluşturma ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi, başarılı iş modellerinin incelenmesi, iş planı hazırlanması gibi konulara değinilecektir.


RTV 140  Temel İletişim Bilgileri

Bu ders, insan iletişimini disiplinler arası bakış açısıyla uygulamalı olarak ele almaktadır.


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.