Meslek Yüksekokulu

Staj Yönergesi

Amaç
Madde 1-
(1)(Değişik : SK-10/04/2008–113/A-05/MH-06/05/2008-40/7) Bu yönergenin amacı, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin öğrenimleri sırasında kazandıkları teorik bilgileri uygulamayla pekiştirmeleri ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla yapacakları stajlarda uygulanacak esas ve kuralları belirlemektir. 

 

Kapsam
Madde 2 –(1)(Değişik : SK-10/04/2008–113/A-05/MH-06/05/2008-40/7) 
Bu yönerge, Üniversitede öğrenim gören lisans kademesi öğrencileri ile Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışındaki kurumlarda yapacakları stajlarla ilgili esasları kapsar. 

 

Staj Süresi
Madde 3-(1) (Değişik : SK-10/04/2008–113/A-05/MH-06/05/2008-40/7)

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde lisans kademesinde öğrenim gören öğrenciler ile Meslek Yüksekokulu öğrencileri asgari staj süreleri ile bu stajların gerçekleştirilme koşulları, ilgili fakülte ve yüksekokulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

 

(2) (Değişik : SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15) Kurum tarafından %10’u oranında mazeretsiz olarak devam etmediği tespit edilen ve bildirilen öğrenci devamsız sayılır. Resmi tatiller staj süresi içinde sayılmaz.  

 

Staj Komisyonu ve Görevleri
Madde 4 –(1) (Değişik : SK-10/04/2008–113/A-05/MH-06/05/2008-40/7) 
Her bölümde/yüksekokulda öğrencilerin staj işlerini yürütmek üzere bir Staj Komisyonu kurulur. Staj Komisyonları, ilgili Fakülte Dekanı/Yüksekokul Müdürü tarafından görevlendirilen biri başkan (öğretim üyesi ya da görevlisi) olmak üzere, en az üç öğretim elemanından oluşur. 

 

(2)(Ek : SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15) Staj Komisyonlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir. 

 

a) (Ek : SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15) İşyeri tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş “Staj Kabul Formu” ile başvuran öğrencinin, "staj yeri, staj başlangıç ve bitiş tarihleri vb. bilgileri" inceleyerek  staj yeri ve tarihlerinin uygun olup olmadığına karar verir. 

 

b) (Ek : SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15) Gerekli durumlarda stajın kalitesi ve kurallara uygunluğunu izlemek üzere işyerleri ile iletişime geçerek denetim yapar. 

 

c) (Ek : SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15)Staj iptali için dilekçe ile başvuran öğrencilerin taleplerini değerlendirir.

 

d) (Ek : SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15) Staj sonunda staj raporlarını  teslim alarak değerlendirilmesi işlemlerini yürütür. 

 

Staj Yerleri
Madde 5-(1) (Değişik : SK-10/04/2008–113/A-05/MH-06/05/2008-40/7) 
Öğrenciler, stajlarını ilgili Staj Komisyonları tarafından belirlenerek ilan edilen staj kriterlerine uygun kurumlarda yaparlar. Bulunan kurumun uygunluğu ilgili Staj Komisyonunun onayı ile kesinleşir.

 

Yurt Dışında Staj
Madde 6 -(1) 
Öğrenciler, yapmak zorunda oldukları stajlarını, normal öğretim programını aksatmayacak şekilde yurtdışında da yapabilirler. Yurtdışı staj kabul belgeleri ilgili Staj Komisyonu tarafından değerlendirilerek yurtdışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir. 

 

(2) (Ek : SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15)Yurtdışında yapılan stajlarda sağlık, seyahat, vb. sigorta bedelleri öğrencinin kendisi tarafından karşılanır.

 

Staj Zamanı ve Staja Başlama 

Madde 7-(1) (Değişik: SK- 11/10/2016-293-A4-MH-01/11/2016-24) (Değişik : SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15) Bölümlerindeki eğitimlerinin özelliği nedeniyle yıl içinde yapılması zorunlu olan stajlar hariç, öğrenimleri devam eden öğrencilerin, stajlarını, eğitimin yapılmadığı yaz aylarında ve/veya ara dönem tatilinde yapmaları esastır. Bu süreler dışında öğrenimini aksatmamak koşuluyla staj yapılmasına ilgili Staj Komisyonu tarafından izin verilebilir.

 

 

Madde 8-(1) (Değişik: SK- 11/10/2016-293-A4-MH-01/11/2016-24) (Değişik : SK-10/04/2008–113/A-05/MH-06/05/2008-40/7) (Değişik : SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15) ) (Değişik: SK- 25/10/2016-294-A4-MH-01/11/2016-24)  Her öğrenci, staj yapacağı kuruma imzalatacağı “Staj Kabul Formu”nu, ilgili Staj Komisyonu Başkanlığı'na onaylatmak suretiyle, gerekli diğer belgelerle birlikte staj başlangıç tarihinden en geç iki hafta önce Kariyer Yönlendirme Merkezi’ne teslim etmek zorundadır.

(2) Staj Komisyonu’na teslim etmek suretiyle bölümlerindeki eğitimlerinin özelliği nedeniyle yıl içinde yapılması zorunlu olan stajlar için başvuru tarihi ilgili Bölüm Staj Komisyonları tarafından duyurulur. 

(3) Gerek duyulması halinde her bölüm kendi eğitim öğretim özelliklerine uygun olarak staj yapılacak yerlerin özellikleri ile ilgili kısıtlama yapabilir.

 

(Mülga 4.fıkra : SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15)

 

Madde 9-(1) (Değişik: SK-10/04/2008–113/A-05/MH-06/05/2008-40/7)

Her fakülte/yüksekokul/bölümün eğitim-öğretim özelliklerine uygun olarak, stajların içeriğinin ne olacağı ve ne şekilde yürütülerek değerlendirileceği ilgili fakülte/yüksekokul tarafından hazırlanarak Senato’nun onayı ile kesinlik kazanan Staj Kılavuzlarında belirtilir. Staj Kılavuzları, ilgili fakülte/yüksekokul/bölümün web sitesinde yayınlanır.

 

(2) Her öğrenci, her staj için bir staj raporu hazırlamak ve süresi içinde teslim etmek zorundadır. Staj raporu, ilgili bölümün/programın Staj Kılavuzu’nda belirtilen, içerik ve yazım kurallarına uygun olarak İngilizce hazırlanır. Kurumun talebi halinde Türkçe yazılmış özet kuruma teslim edilir.

 

(3) (Değişik : SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15) Her öğrenci, staj sonunda kurumdaki staj amirine raporunu inceletip raporun her sayfası kaşeletmek ve imzalatmak, “Stajyer Değerlendirme Formu”nu doldurtmakla yükümlüdür.  

 

Sigorta Girişi Yapılmış Stajların İptali veya Tarih Değişikliği İşlemleri 

Madde 10-(1) (Ek : SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15)

Sigorta girişi yapılmış staj ancak aşağıda belirtilen koşullarda iptal edilebilir.
 a) Stajının iptalini gerektiren bir sağlık sorununun raporla belgelenmesi.
 b) Staj yapılan kurum veya kuruluşun iş kapsamının, öğrenim görülen programla ilgili olmadığının ilgili işyerinden alınacak bir yazı ile belgelenmesi ve bunun Staj Komisyonu tarafından teyit edilmesi.


(2)Staj iptali talebinin, ilgili Staj Komisyonu’na dilekçe ile bildirilmesi ve  stajın iptaline konu olan belgelerin dilekçe ekinde sunulması gerekir.

 

Madde 11-(1)(Değişik: SK- 11/10/2016-293-A4-MH-01/11/2016-24)  (Madde No ile Değişik : SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15)  Stajyer Değerlendirme Formu’nun, staj yapılan kurum tarafından Kariyer Yönlendirme Merkezi’ne posta ile gönderilmesi veya kurumun kaşesini taşıyan kapalı zarf içinde getirilmesi zorunludur.

 

Madde 12-(1)  (Değişik: SK- 11/10/2016-293-A4-MH-01/11/2016-24) (Değişik : SK-10/04/2008–113/A-05/MH-06/05/2008-40/7) (Madde no değişik: SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15)

Bölümün ve/veya programın eğitim dilinde yazılmış staj raporları, staj bitimini izleyen en geç 7 gün içinde ilgili Staj Komisyonuna teslim edilir.

(2) Mezuniyeti için yalnız stajı eksik olan öğrencilerin staj raporlarının teslimi ve değerlendirilmesi bir sonraki dönem derslerinin başlangıcından bir hafta öncesine kadar tamamlanmak zorundadır. Bu işlemlerin tamamlanmaması halinde öğrenci bir sonraki dönemin öğretim ücretini ödemekle yükümlüdür. 

 

Stajın Değerlendirilmesi
Madde 13 –(1) (Değişik: SK- 11/10/2016-293-A4-MH-01/11/2016-24) (Değişik : SK-10/04/2008–113/A-05/MH-06/05/2008-40/7) (Madde no Değişik : SK-10/01/2011–164/A-14)   

(Değişik : SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15)  Staj evrakı, ilgili Staj Komisyonu tarafından incelenerek bir sonraki eğitim dönemi derslerin başlangıcına kadar değerlendirilir. Komisyon, gerek duyması halinde stajıyla ilgili olarak öğrencinin kendisi ile mülakat yapabilir, uygulama yaptırabilir ve/veya raporunun yeniden yazılmasını talep edebilir.

 

(2) Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve sonuçları fakülte dekanlığı/yüksekokul müdürlüğü kanalıyla Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne iletilir. Değerlendirme sonunda en az 60 puan alan öğrenci stajdan başarılı sayılır.  Değerlendirme sonuçları Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından “Başarılı” (S-Satisfactory) ya da “Başarısız” (U-Unsatisfactory) olarak öğrencilerin transkriptlerine işlenir.

 

(3) (Değişik : SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15) Staj notları, ilgili fakültenin kabulü halinde, bazı derslerin başarısının değerlendirilmesinde dikkate alınabilir. Diğer derslerin başarısının değerlendirilmesinde dikkate alınan staj notları 100 tam puan üzerinden verilir.

 

(4) Öğrencinin stajdan başarısız bulunması halinde, staj aynı koşullarla tekrar edilir. 

(5) (Ek SK-26/05/2017–312/A/4) Dikey geçiş sınavı ile kayıtlanan öğrencilerin önlisans programlarında yapmış oldukları stajlarının lisans programlarında yapmaları gereken stajlarına sayılıp sayılamayacağına staj komisyonu tarafından karar verilir.

Madde 14 – (1) (Madde no Değişik : SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15) Öğrenciler, staj yaptıkları kuruluşun her türlü kural ve kaidelerine uymak zorundadırlar. Stajyer öğrenciler, staj yaptıkları iş yerlerinin çalışma koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak; kullandığı her türlü mekân, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. 

 

(2) (Değişik : SK-10/04/2008–113/A-05/MH-06/05/2008-40/7)  Stajyerler, kusurları nedeniyle kurumda verecekleri zararlardan dolayı kendileri sorumludur.

Stajyer öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri staj sırasında da geçerlidir.

 

Diğer Hususlar
Madde 15-(1)  (Değişik : SK-10/04/2008–113/A-05/MH-06/05/2008-40/7)  (Madde no Değişik : SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15) 
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, stajlarını 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile belirlenen azami öğrenim süreleri içinde başarılı olarak yapmaları zorunludur. Bulunduğu programda öngörülen tüm dersleri alıp başararak mezuniyet için gerekli genel not ortalamasını sağladığı halde, varsa stajını yapmayan veya stajını başarılı bir şekilde tamamlamayan öğrenci mezun olamaz. 

 

Madde 16-(1)(Madde no Değişik : SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15)

(Değişik : SK-10/04/2008–113/A-05/MH-06/05/2008-40/7)  İzmir Ekonomi Üniversitesi, staj yapan öğrencilere, stajları süresince herhangi bir ödeme yapmaz. Öğrencilerin staj yaptıkları kurumlarla aralarında yapacakları sözleşmeler ve/veya kuracakları mali ilişkiler İzmir Ekonomi Üniversitesini herhangi bir şekilde bağlamaz. 

 

(2) (Ek : SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15) Eğitim öğretimi ile ilgili staj yapan öğrencilerin, 5510 sayılı Kanun kapsamında “İş Kazası ve Meslek Hastalığı” primi ödenmek suretiyle staj sigortaları Üniversite tarafından yapılır.

 

Madde 17-(1) (Değişik : SK-10/04/2008–113/A-05/MH-06/05/2008-40/7) (Madde no ile Değişik : SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15)  Öğrenciler tarafından teslim edilen tüm staj raporları, üniversite tarafından belirlenen süreler içinde muhafaza edilir.  Bu sürenin sonunda usulüne uygun şekilde imha edilir.

 

Madde 18-(1) (Değişik : SK-10/04/2008–113/A-05/MH-06/05/2008-40/7)(Madde no Değişik : SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15)  Stajlar ile ilgili olup bu yönergede bulunmayan hususlarda karar vermeye Üniversite Senatosu yetkilidir. 

 

Yürütme
Madde 19 –(1) (Madde no Değişik : SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15)  
Bu yönerge hükümleri Rektör tarafından yürütülür. 

 

Yürürlük
Madde 20 –(1) (Madde no Değişik : SK-10/01/2011–164/A-14/MH-01/02/2011-05/15)  
Bu yönerge, Mütevelli Heyet tarafından kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Bu yönerge 22.04.2003 tarih ve 22/15 sayılı Senato kararı ve 05/05/2003 tarih ve 26-B/8 sayılı Mütevelli Heyet kararıyla yürürlüğe girmiştir.

Sosyal Medya