MESLEK YÜKSEKOKULU

Pazarlama (Türkçe)

Dersler


IEU 110  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Bu ders, İzmir Ekonomi Üniversitesi özelinde akademik birimler, idari birimler, öğrenci kulüpleri, disiplin yönetmeliği, eğitim-öğretim yönetmeliği ile ilgili doküman ve sunumları içermektedir. Ayrıca, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel konularda bilgilendirilmesi amacıyla kişisel gelişimlerini destekleyen temel bilgileri içerir.


MPAZ 101  Pazarlama İlkeleri

Bu ders, pazarlamanın tanımı ve pazarlama ile ilgili temel kavramlar, pazarlamada yeni trendler, pazarlama çevresi, stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazar bölümlemesi, pazar konumlandırması ve pazarlama karması stratejileri, satış yönetimi ve kişisel satış gibi konuları içermektedir.


MEKO 101  Mikro Ekonomi

Öğrenci, ekonominin temel kavramlarını ifade edebilecek, ekonomik analiz yöntemleri uygulayabilecek ve ekonomik sistemlerin özelliklerini analiz edebileceklerdir.


MMAT 113  Matematik I

Temel sayı kavramlarının tanımlanması, sayıların örneklerle pekiştirilmesi, kümeler, eşitsizlikler, problemler, denklemler, fonksiyonlar ve trigonometri konularının öğrenilmesi


MISL 101  İşletme I

“İşletme 1” dersi, işletmelerin temel kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir ders niteliğindedir.


ING 101  İngilizce I

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


TRK 100  Türk Dili

Bu derste, öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli sözlü ve yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır. Sözlü anlatımda ise öğrenci, beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


MPAZ 103  Satış Organizasyonu ve Yönetimi

Bu ders ile öğrencilere, satış gücü ve satış yönetimi ile ilgili temel kavramlar, kişisel satış planlaması, satış gücünün organizasyonu, eğitimi, motivasyonu ve denetlenmesi gibi konular anlatılmaktadır.


MTOI 230  Tüketici Davranışı

Pazarlamada tüketici davranışlarının rolü, tüketici pazarlama ilişkileri, pazarlama etkinliği açısından tüketici davranışları, tüketici davranışlarının temelleri ve etkileyen faktörler, satınalma kararında tüketici davranışları, tüketici davranış araştırması bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


MISL 102  İşletme II

Bu ders, işletmelerin değişen kavramlarını, fonksiyonlarını gelişen dünya düzeni ve dünya ekonomisi çerçevesinde öğrenciye veren temel bir ders niteliğindedir. İşletme 1 dersinin devamı niteliğinde olup, işletme fonksiyonlarındaki güncel değişmeleri öğrencilere öğretmeyi amaçlamaktadır.


ING 102  İngilizce II

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


TRH 100  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


MYST 104  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


MPAZ 201  Marka Yönetimi

Bu ders ile öğrencilere marka ve ilgili kavramlar, marka yaratma stratejileri, markanın görsel ve işitsel unsurları, küresel marka yönetimi ve pazarlama programı konuları anlatılmaktadır.


MPAZ 203  Hizmet Pazarlaması


HYHY 209  Müşteri İlişkileri Yönetimi

CRM ve önemi,uçuş ve hizmet aksaklıklarında davranış biçimleri,online ve geleneksel müşteri davranışları,müşteri şikayetlerinin maliyeti,problem çözme ve şikayet yönetimi


DT 207  E-Ticaret Uygulamaları

Sürekli değişim ve gelişim içinde olan dijital dünya, ticaret hacmi bakımından önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu ders ile birlikte öğrencilerin e-ticaret alanındaki bu potansiyeli öğrenmeleri ve pratik bilgilere sahip olmaları sağlanmaktır.


DT 209  Mesleki Gelişim Etkinlikleri I

Mesleği ile ilgili alışılageldik alanların tekrar incelenmesi ve/veya değişim ve gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan fırsatların farkındalığının yaratılması için alan çalışması yaptırmak


MPAZ 202  Pazarlama İletişimi

Bu ders, pazarlama iletişimi anlayışını, bu anlayışın gelişimini ve pazarlama iletişimi bileşenlerini teorik ve uygulamalı açıdan içermektedir.


MPAZ 204  Pazarlama Araştırması

Bu ders, pazarlama alanında problemlerin tanımlanması, pazarlama araştırmasının amacının belirlenmesi, kaynak taramasının yapılması ve hipotezlerin oluşturulması ile birlikte ana kütle ve örneklem seçimi yaparak veri toplanması, verilerin analiz edilmesi, araştırma sonuçlarının ortaya konulması, raporlanması gibi konuları içerir.


DT 206  Lojistik ve Perakende Yönetimi

Öğrenci, Lojistik ve Perakende Yönetimi hakkında bilgiye sahip olacak, tedarik zinciri, lojistik yönetimi, perakendecilik, dış kaynak kullanımı, fiyatlandırma, ürün çeşitlendirme ve diğer pazarlama stratejileri gibi konuları öğrenecektir.


MPAZ 206  Küresel Pazarlama

Bu ders, küresel pazarlama ile ilgili temel bilgiler ve kavramlar, uluslararası pazarlara giriş şekilleri, uluslararası ürün politikaları, uluslararası fiyatlandırma kararları ve ödeme şekilleri, uluslararası pazarlamada dağıtım kanallarının seçimi, uluslararası pazarlamada tutundurma araçları ve kararları ile uluslararası pazarlamada örgütlenme ve kontrol gibi konuları içerir.


DT 212  Mesleki Gelişim Etkinlikleri II

Mesleği ile ilgili alışılageldik alanların tekrar incelenmesi ve/veya değişim ve gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan fırsatların farkındalığının yaratılması için alan çalışması yaptırmak


MYST 204  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


Seçmeli Dersler


BILT 100  Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Teknolojisi

Öğrenciler bu ders ile birlikte Microsoft Office programlarının (Word, PowerPoint ve Excel) ve çevrimiçi versiyonlarının (Google Dökümanlar, Microsoft Office Online ve Prezi) uygulamalarını ve içeriklerini kapsamaktadır.


DT 120  Dış Ticarette Pazarlama Teknikleri

Uluslararası pazarlamanın teorik ve pratik alt yapısı, küresel pazarlama çevresi, yönetimi ve stratejileri incelenecektir.


DT 215  Uluslararası Satışlar ve Görüşmeler

Uluslararası satış ve anlaşmalar dersi, küresel kişisel satış ve uluslararası satış yönetiminin kurallarını içermektedir. Küreselleşme, karşılıklı kültürel görüşmeler, küresel pazarların tahmin edilmesi ve tanımlanması, küresel insan kaynakları gibi küresel çevrede satış yönetimi için önem taşıyan kavramları içerir.


MINT 230  Meslek Etiği

Etik ve ahlak kavramlarını incelemek. Etik sistemlerini incelemek. Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek. Meslek etiğini incelemek. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek. Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.


MMAT 112  Ticari Matematik

Öğrenci, ticari matematik uygulamaları yapabilecektir. Yüzde ve binde hesaplamaları yapabilecektir. Oran ve orantı hesaplaması yapabilecektir. Karışım, bileşim ve alaşım hesaplamaları yapabilecektir.


MPAZ 110  Sunum Teknikleri

Bu derste, sunum ve söyleşi kavramları, iletişimin sözlü ve sözsüz unsurları, etkili bir sunum/söyleşi hazırlamak için gerekli aşamalar ile sunum ve söyleşiler esnasında karşılaşılacak sorunlar ile bunların çözümleri tartışılacaktır.


MPAZ 112  Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu ders; tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi konularını içermektedir. Lojistik sistemleri, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri, dağıtım merkezleri ve antrepolar, lojistik maliyetleri, üçüncü parti lojistik hizmetleri, tedarikçi seçimi ve geliştirilmesi, talep yönetimi, hızlı tepki, stratejik ittifaklar ve performans ölçümleri üzerinde durulacaktır.


MPAZ 114  Sosyal Psikoloji

Bu derste öğrencilere sosyal psikolojideki temel kuramlar, yaklaşımlar ve araştırma yöntemleri tanıtılmaktadır.


MPAZ 210  Pazarlama Mevzuatı

Bu derste; tüketici hakları, tüketici koruma yasası, ticari reklam ve ilan yasakları, etiket-tarife ve fiyat listesi yönetmelikleri, garanti ve garanti belgesine ilişkin yönetmelik, kapıdan satışlara ilişkin yönetmelik, rekabet ve rekabetin korunması hakkındaki kanun, marka ve markalar kanunu, fikir ve sanat eserleri kanunu gibi pazarlamanın hukuksal boyutu ile ilgili konular işlenmektedir.


MPAZ 212  Sosyal Pazarlama

Bu derste öğrenciler kitle iletişim araçları vasıtasıyla sosyal kampanyaların yürütülmesi konusunda bilgi sahibi olmaktadırlar. Ders süresince sosyal pazarlama yapısı ve süreci ve araçları ile sosyal pazarlama kapsamında insan ve toplumların davranışları örneklerle incelenmektedir.


MPAZ 214  Halkla İlişkiler


MPAZ 216  Doğrudan Pazarlama

Bu ders, doğrudan pazarlama kavramları, doğrudan pazarlamacıda olması gereken özellikler, doğrudan pazarlamanın avantajları, doğrudan pazarlama stratejileri, doğrudan pazarlama araçları ve uygulanması konularını içerir.


MPAZ 220  Tüketim Sosyolojisi

Bu ders tüketim tartışmaları üzerinden öğrencileri sosyolojik düşünce ile tanıştırmak üzerine tasarlanmıştır. Bu doğrultuda, temel tüketim sosyolojisi kuramları üzerinden tüketim ve toplum arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik üzere tartışılacaktır.


MPAZ 250  Reklamcılığa Giriş

Reklamcılık alanına ilişkin temel kavram ve ilkeler çerçevesinde iletişim sürecinin nasıl, hangi öğelerle gerçekleştiği, amacına ulaşmayı hedefleyen bir iletişimin kurulması için hangi etmenlerin göz önünde bulundurulması gerektiği ve tasarım metin ilişkisi uygulama ve örnekler doğrultusunda değerlendirilecektir.


MTOI 220  Koçluk, Liderlik ve Kariyer Yönetimi

Bu derste; Dönüşüm Modeli, Koçluk ve Liderlik Yetkinlikleri, Liderlik Stilleri, Özdeğerlendirme Araçları, Değerler ve Liderlikteki Önemi, Etkili İfade ve Hikaye Anlatımı Tekniği, Koçluk Araçlarını Tanıma ve Uygulama konuları işlenecektir.


MTOI 225  Girişimcilik

Bu ders kapsamında girişimcilik ve iş planı oluşturma ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi, başarılı iş modellerinin incelenmesi, iş planı hazırlanması gibi konulara değinilecektir.


MUH 100  Genel Muhasebe I

Öğrenci, muhasebenin temel kavramlarını açıklayabilecek, muhasebe usul ve esaslarını uygulayarak gerekli muhasebe kayıtlarını gerçekleştirecek, muhasebe defterlerini oluşturacak ve dönem sonu bilançosunu düzenleyebilecektir.


RTV 140  Temel İletişim Bilgileri

Bu ders, insan iletişimini disiplinler arası bakış açısıyla uygulamalı olarak ele almaktadır.


RTV 215  Güzel Konuşma Sanatı

Ses, diksiyon, hızlı okuma


RTV 216  Sosyal Medya

Bu derste, sosyal medyanın tüm güncel boyutları örnek olay ve kuramsal altyapı dahilinde aktarılmaktadır.


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.