Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Türkçe)

Dersler


IEU 110  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


TRH 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Lozan Barış Antlaşması’ndan günümüze Türkiye Cumhuriyeti’nin geçirdiği siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri içermektedir. Atatürk ilk eve inkılaplarının anlam ve amaçlarını kapsamaktadır.


ING 101  İngilizce I

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


MTOI 105  Seyahat Acentacılığı

Seyahat Kavramı ve Seyahat Acentalarının Tarihçesi, Turizmde Dagıtım Sistemi ve Dagıtım Kanalları, Geleneksel Dağıtım Kanallarındaki Değişim, Seyahat Acentalarının Faaliyetleri, Seyahat Acentalarının Yönetimi ve Yönetim & Liderlik Becerilerinin Önemi, Tur Operatörü ve Tur Toptancıları, Turizm ve Ulaşım Arasındaki Bağlantı, Müşteri (Seyahat Eden) Beklentilerinin Evrimi, Sürdürülebilir Hareketlilik ve Turizm Açısından Sonuçları, Tur Planlaması ve Tur Yönetimi, Hizmet Pazarlama Yaklaşımı ve Sadakat Planlı Pazarlama, Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar, Seyahat Acentaları ile İlgili Mevzuat ile ilgili tüm bilgileri kapsamaktadır.


MTOI 103  Otel İşletmeciliği

Otel İşletmeciliği dersi konaklama sektörünün gelişimi, yapısı ve operasyonları ile ilgili bilgiler verir. Çeşitli otel sınıfları tanıtılır. Otel yönetiminde otel yöneticilerinin görev ve sorumlulukları incelenir ve otel yönetim biçimleri anlatılır. Otellerde önbüro, kat hizmetleri, satış ve pazarlama, teknik servis, yiyecek içecek departmanları detaylı olarak incelenir.


MTOI 101  Genel Turizm

Bu ders; turizm öğrencilerine turizm sektörü hakkında giriş niteliğindedir. Turizm ile ilgili genel kavramları içerir. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler turizm hakkında genel bilgi sahibi olur.


TRK 101  Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


MEKO 101  Mikro Ekonomi

Öğrenci, ekonominin temel kavramlarını ifade edebilecek, ekonomik analiz yöntemlerini uygulayabilecek ve ekonomik sistemlerin özelliklerini analiz edebilecektir.


MUH 100  Genel Muhasebe I

Öğrenci, muhasebenin temel kavramlarını açıklayabilecek, muhasebe usul ve esaslarını uygulayarak gerekli muhasebe kayıtlarını gerçekleştirecek, muhasebe defterlerini oluşturacak ve dönem sonu bilançosunu düzenleyebilecektir.


TRH 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


ING 102  İngilizce II

Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.


MTOI 106  Otelcilik Otomasyon Sistemleri

Bu derste; konaklama endüstrisinde kullanılan bilgi sistemleri detaylı olarak incelenir. Sisteme giriş-çıkış ve değiştirme, ön büro işlemleri, odalar işlemleri, ön kasa işlemleri, raporlama işlemleri, giriş-çıkış ve gece işlemleri dokümanları, otel işletmesinde yer alan departmanlar ile ilgili dokümanları alma işlemleri uygulamalı olarak anlatılır.


MTOI 104  Önbüro Hizmetleri

Ders kapsamında otel işletmelerindeki önbüro departmanının otel organizasyon yapısı içindeki yeri, önemi, görev ve sorumlulukları anlatılır. Ders; önbüro departmanında kullanılan rezervasyon süreci, giriş ve çıkış işlemleri, oda fiyat hesaplamaları ve otel gelir yönetimi konularını kapsayacak şekilde detaylı olarak incelenir.


MTOI 102  Kat Hizmetleri

Kat hizmetleri dersi; otel hakkındaki uygulamaların incelenmesi ve organizasyon şemasında önemli bir yere sahip olan kat hizmetlerinin işleyişi hakkında bilgi içerir.


TRK 102  Türk Dili II

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


MYST 104  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


RTV 140  Temel İletişim Bilgileri

Bu ders, iletişim ve iletişimin ilişkili olduğu psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve dilbilim gibi alanlardan elde edilen içeriklerden ve sektör tabanlı örnek durum analizlerinden oluşmaktadır.


MTOI 209  Yiyecek İçecek İşletmeciliği

Yiyecek ve içecek yönetimi dersi yiyecek hizmet sektöründe ve otellerin yiyecek-içecek departmanlarında planlama, mutfak organizasyonu, menü planlaması ile üretim ve servis aşamalarını içermektedir.


MTOI 203  Turizm Pazarlaması

Derste; turizmin ve unsurlarının pazarlama temelleri, pazar bölümlendirme, konumlandırma, pazarlama çevresi ve destinasyon pazarlaması ve turizm pazarlama karması elemanları gibi konular detaylı olarak incelenir.


GER 111  Turizm ve Otel Yönetimi Almanca Dersi I

Turizm ve Otelcilik bölümünde okuyan öğrencilerin Mesleki Almanca kullanılarak turizm alanında okuma, yazma, konuşma ve dinleme gibi becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.


ADL 241  Turizm Hukuku

Temel Hukuki Kavramlar, Turizm Hukukunun genel hukuk içerisindeki yeri, Turizm Hukuku ile ilgili temel Kanunların içerikleri ve alan ile ilgili önemli Yönetmeliklerin incelenmesi, Uluslararasıalanda Turizmi ilgilendiren hukukî düzenlemeler ve kurumlar, Turizm Hukukunun İş Hukuku, Tüketici Hukuku ve Borçlar Hukuku ile kesişen noktaları.


ING 251  Turizm için İngilizce I

Bu ders, turizm iş ortamında gerekli dili öğretirken, öğrencilerinin anlama (okuma, dinleme) ve iletişim becerilerini geliştirmeye odaklanır.


GER 112  Turizm ve Otel Yönetimi Almanca Dersi II

Turizm ve Otelcilik bölümü öğrencilerine Mesleki Almancayı vermektir.


MTOI 202  Kongre ve Fuar Yönetimi

Bu ders fuar, sergi ve toplantı gibi organizasyonların planlanması, ekonomiye kazanımları gibi temel bilgileri içerir.


MYST 204  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


ING 252  Turizm için İngilizce II


Seçmeli Dersler


HYHY 220  İkram ve Servis Hizmetleri

Derste, servis ve ikram hizmetlerinin tarihçesi, servis personeli, nitelikleri ve kişilik özellikleri, servis personelinin mesleki donanımı anlatılır.


ING 225  İleri İngilizceye Geçiş

Bu ders, B1 düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak için gerekli yapıları ve kelime bilgisini öğretmeyi amaçlamaktadır.


MTOI 120  Turizm Ekonomisine Giriş

Ekonomi kavramı, turizm arzı, turizm talebi kavramları


MTOI 200  Anadolu Türk Mimarisi

Ders kapsamında, temel arkeoloji ve mimarlık tarihi kavramları üzerinde durularak, Anadolu’da süregelmiş Türk uygarlıkları ve bunların eserleri üzerine çalışılarak dönemsel özellikleri ve tarihi alan ve mekân kavramı, tarihi koruma bilinci aktarılmaya çalışılacaktır.


MTOI 204  İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları planlaması, iş analizi, işe alım, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, performans yönetimi, ücret yönetimi, sağlık ve güvenlik yönetimi


MTOI 207  Toplam Kalite Yönetimi

Ders kapsamında kalite kavramı, Toplam Kalite Yönetimi felsefesi yorumlanır. Turizm işletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi'nin uygulaması işlenir.


MTOI 220  Koçluk, Liderlik ve Kariyer Yönetimi

Bu derste; Dönüşüm Modeli, Koçluk ve Liderlik Yetkinlikleri, Liderlik Stilleri, Özdeğerlendirme Araçları, Değerler ve Liderlikteki Önemi, Etkili İfade ve Hikaye Anlatımı Tekniği, Koçluk Araçlarını Tanıma ve Uygulama konuları işlenecektir.


MTOI 223  Gıda ve Personel Hijyeni

Turizm ve otel işletmeciliğinde gıda ve personel hijyeninin sağlanmasına yönelik olarak; hijyen ve sanitasyonun tanımı ve önemi, işleme öncesinde, esnasında ve sonrasında gıda hijyeni, personel hijyeni ve kişisel temizlik kuralları, besinlerin bozulma nedenleri, mikroorganizma-insan ilişkisi, gıda servisinde hijyenin önemi, işletmelerin temizlik uygulamaları, gıda güvenliği ve hijyeni ile ilgili uluslararası standartlar, HACCP’in tanımı ve önemi.


MTOI 225  Girişimcilik

Bu ders kapsamında girişimcilik ve iş planı oluşturma ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi, başarılı iş modellerinin incelenmesi, iş planı hazırlanması gibi konulara değinilecektir.


MTOI 227  İşletmelerde Kriz Yönetimi

Bu ders; kriz, kriz yönetimi ve krizde iletişimin, işletmeler için önemi konusunda temel bilgi ve pratik örnekleri içermektedir.


MTOI 230  Tüketici Davranışı

Pazarlamada tüketici davranışlarının rolü, tüketici pazarlama ilişkileri, pazarlama etkinliği açısından tüketici davranışları, tüketici davranışlarının temelleri ve etkileyen faktörler, satınalma kararında tüketici davranışları, tüketici davranış araştırması bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


MTOI 240  Yiyecek İçecek Servisi

Yiyecek içecek sektöründeki işletmelerde uygulanan uluslararası servis şekillerini öğretir ve uygulatır. İşletmelerde görevli tüm kademelerdeki personelin görevleri tanımlanarak uygulamaları öğretilir.


MTOI 250  Sağlık Turizmi

Bu ders kapsamında; sağlık turizmi, termal turizm, engelli turizmi, ileri yaş turizmi kavramları tartışılacaktır. Ayrıca; sağlık turizmi ve termal turizminin Türkiye ve Dünya’daki uygulamaları incelenecektir.


MTOI 255  Etkili İletişim Becerileri

Bu dersin içeriği, kişi içi iletişim ve kişilerarası iletişim alanına yönelik bilgileri ele almaktadır.


MTOI 260  Alternatif Turizm

Bu ders kapsamında alternatif turizmin gelişmesinde önemli etmenler, alternatif turizm çeşitleri, alternatif turizm çeşitlerinin önemi ve gelişimi, Dünya ve Türkiye’deki alternatif turizm çeşitlerinin uygulama örnekleri aktarılacaktır.


RTV 240  Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişime yönelik temel kavramlar, kurumların farklı paydaşlarına yönelik olarak değişik amaçlarla gerçekleştirdikleri iletişim çalışmaları ve bu çalışmalarda göz önünde bulundurulması gereken temel ilkeler ele alınmaktadır.


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.