Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik

Dersler


TRH 101  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Lozan Barış Antlaşması’ndan günümüze Türkiye Cumhuriyeti’nin geçirdiği siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri içermektedir. Atatürk ilk eve inkılaplarının anlam ve amaçlarını kapsamaktadır.


TRK 101  Türk Dili I

Bu derste, öğrencilerin yazılı araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerinde çalışma yapılarak çeşitli yazılı anlatım türleri irdelenecek ve eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yazılı anlatımın temeli olan noktalama işaretleri ve yazım kuralları sezdirilecek, etkili ve sağlam ifade için bu kuralların doğru kullanımı sağlanacaktır.


AET 101  Kelime ve Kompozisyon I

İngilizce kelime öğrenme ve kompozisyon yazma


AET 103  Karşılaştırmalı Dilbilgisi I

Bu ders öğrencilerin Türkçe ve İngilizcedeki basit ve karmaşık dil yapılarının incelenmelerini ve bu iki dili doğru ve bilinçli olarak kullanmalarını sağlar. Öğrencilerin çeviribilim bağlamında Türkçe ve İngilizce arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları incelemelerine de olanak tanır. Türkçe ve İngilizce dilbilgisi konusunda öğrencilere Türkçe ve İngilizce dilbilgisi ile ilgili bir bilgi aktarımı yapıldıktan sonra, öğrencilerin dilbilgisel yapıları çevirmeleri beklenir.


IUE 110  Akademik ve Sosyal Oryantasyon

Bu ders, öğrencilerin üniversite hayatı ve kariyer hedefleri için gerekli becerileri tanımalarına yardımcı olacaktır. Bu beceriler arasında öz farkındalık, hedef belirleme, zaman yönetimi, etkili iletişim, farkındalık ve analitik düşünme yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin bağımlılık ve zorbalık gibi sorunlara karşı farkındalıklarını da artıracaktır.


BILT 100  Bilgisayara Giriş ve Enformasyon Teknolojisi

Öğrenciler bu ders ile birlikte Microsoft Office programlarının (Word, PowerPoint ve Excel) ve çevrimiçi versiyonlarının (Google Dökümanlar, Microsoft Office Online ve Prezi) uygulamalarını ve içeriklerini kapsamaktadır.


AET 107  Dinleme ve Konuşma Becerileri

Dinleme ve konuşma becerilerini görsel-işitsel araçlar ve teknoloji yardımıyla geliştirmek


AET 105  Çeviri ve Dil

Bu derste öğrenciler, dilbilimin temel kavramlarını, ilke ve yöntemlerini, dilbilimin dallarını, uygulama alanlarını ve dilbilimin çeviri ile ilişkisini öğrenirler.


TRH 102  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Dersin içeriği, Atatürk önderliğinde Türk milletinin geçirdiği inkılap tarihini kapsamaktadır. Osmanlı Devleti'nin yıkılış sebepleri irdelenerek, fiilen yok olmuş bir devletten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl kurulduğu belgeler ışığında değerlendirilmektedir. İlke ve inkılapların anlamı ve önemi üzerinde durularak yakın dönem tarihimiz aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Geçmişten günümüze küresel sorunlar ve olası çözümleri tartışılmaktadır.


TRK 102  Türk Dili II

Bu derste, öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim araçlarının etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinliği üzerine çalışma yapılacak, hazırlıklı konuşma türleri(panel, sempozyum, konferans vb.) tanıtılacak, öğrenci; beden dilini kullanma, vurgu ve tonlamaya özen gösterme, sunum yapma teknikleri gibi konularda donanımlı bir hale getirilecektir.


AET 102  Kelime ve Kompozisyon II

Dersin içeriği İngilizce kelime öğrenme ve farklı türlerde kompozisyon yazma becerisini kazandırmaktır.


AET 104  Karşılaştırmalı Dilbilgisi II

Bu ders öğrencilerin Türkçe ve İngilizcedeki basit ve karmaşık dil yapılarının incelenmelerini ve bu iki dili doğru ve bilinçli olarak kullanmalarını sağlar. Öğrencilerin çeviribilim bağlamında Türkçe ve İngilizce arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları incelemelerine de olanak tanır. Türkçe ve İngilizce dilbilgisi konusunda öğrencilere Türkçe ve İngilizce dilbilgisi ile ilgili bir bilgi aktarımı yapıldıktan sonra, öğrencilerin dilbilgisel yapıları çevirmeleri beklenir.


AET 110  Çeviri ve Kültür

Bu ders dünya kültürlerini, özellikle de İngilizce’nin konuşulduğu ülkelerin kültürlerini tanıtacaktır. Öğrenciler, makale, kitap ve görsel kaynaklar aracılığıyla, dil ve kültür arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin yazılı ve sözlü çeviri üzerindeki etkilerini öğreneceklerdir. Ayrıca, bir kültürün kalıplaşmış dil yapıları vr sözcük dağarcığı ile nasıl temsil edildiğin göreceklerdir.


AET 108  Çeviri Yöntemleri

Bu ders çeviri kuramına ilişkin temel kavramlara giriş niteliği taşımakta ve çeviri sürecine dahil olan temel etken ve kavramlar üzerinde durmaktadır.


AET 106  Yazılı Çeviri I

Bu ders, öğrencilerin çeviriye ilişkin çeşitli terim, kavram ve stratejiyle ilgili bilgi sahibi olmalarını ve çeşitli metin türleri üzerinde çalışma olanağı sağlayarak çeviri becerilerini geliştirmelerine olanak sağlamaktadır.


MYST 104  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


AET 207  Yazılı Çeviri II

Bu derste yazılı çevirinin temel kavramları ve stratejileri tanıtılacaktır.Bu kavram ve stratejilerin öğrenciler tarafından yazılı çeviride kullanılması sağlanacaktır.


AET 205  Edebiyat ve Çeviri

Bu derste değişmeceli dil tanıtılacak ve farklı türden edebi eserler (roman, kısa hikaye, oyun, şiir) tercüme edilecektir.


AET 203  Teknik Çeviri

Öğrenciler çeşitli kaynaklardan ön okuma yaparak teknolojik yenilikler, mimarlık, mühendislik, turizm gibi alanlarda artalan bilgisi edinip, terimleri öğrenirler.Bilim ve teknoloji alanında yazılmış özgün ve çeviri metinleri şekillendiren normları bu okumalar sayesinde keşfeden öğrenciler, kendi çevirilerini yaparken bu normları göz önünde bulundurabilirler.


AET 201  Sözlü Çeviri I

Bu derste öğrenciler, sözlü çeviri türleri hakkında bilgi edinir, metinlerden ve konuşmalardan sözlü çeviri yapar.


AET 209  Meslek Etiği

Bu derste etik değerler tanıtılacak ve çeviri alanındaki yansımaları üzerinde durulacaktır.


MYST 204  Staj (4 hafta)

Staj, bölümün uygun gördüğü kurumda saha deneyimi kazanılmasını öngörmektedir. Öğrencilerin stajlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için İEÜ Staj Rehberi’ndeki prosedürü izlemeleri gerekmektedir.


AET 204  Bitirme Projesi

Bu derste çeşitli alanlarda İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye yazılı çeviriler uygulanır, hazırlanan çalışmalar sunulur, değerlendirilir ve eleştirilir.


AET 202  Sözlü Çeviri II

Bu derste öğrenciler, sözlü çeviri türleri hakkında bilgi edinir, metinlerden ve konuşmalardan sözlü çeviri yapar.


Seçmeli Dersler


AET 225  Altyazı Çevirisi

Makaleler, ders anlatımları ve dijital altyazı programı örneklemesi aracılığı ile öğrenciler altyazı çevirisi normlarını ve teknik özellikleri öğrenirler. Ayrıca, altyazı aracılığı ile kültürel değer aktarımı ve görsel-işitsel çeviride yeterlilik ve kabul edilebilirlik gibi kavramlar üzerine okumalar ve tartışmalar da yapılır.


AET 226  Özel Amaçlı Çeviriler I

Bu derste, bilimsel makale çevirisine geniş ve bütüncül bir yaklaşım ele alınacaktır. Farklı bilim alanlarına ait (biyoloji, kimya, fizik, mühendislik, tıp ve sosyal bilimler) bilimsel metinlerin Türkçe’den İngilizce’ye ve İngilizce’den Türkçe’ye çevirisi yapılacaktır.


AET 227  Özel Amaçlı Çeviriler II

Bu derste; öğrenciler, çevirinin özel bir alanı olan hukuk çevirisini tanıyacak, hukuk terminolojisi hakkında farkındalık kazanacak ve farklı türde hukuk metinlerini erek dile çevireceklerdir.


AET 228  Uluslararası Kurumlar ve Çeviri

Bu derste; öğrenciler, uluslararası kurumlar ile ilgili gündemdeki konuları ve ilişkileri takip ederler, ayrıca; bu alandaki ilgili antlaşmaların, makalelerin ve yazıların çevirisini yaparlar.


AET 231  Yazılı Medya Çevirileri

Bu derste yazılı medya dilinin farklı dilbilimsel özellikleri ele alınacak, farklı medya metinleri tür, söylem ve işlevleri açısından karşılaştırılacak ve medya metinlerinin etkili bir şekilde tercüme edilmesi için gerekli stratejiler tanıtılacaktır.


AET 235  Teknoloji ve Çeviri

Bu derste, çeviri alanında önemli yeri bulunan çeviri araçları, çeviri bellek sistemleri, çeviri projesi yönetim sistemleri ile sözlü çeviri teknolojilerine ve bu sistemlerdeki uygulamalara detaylı olarak yer verilmektedir.


FR 103  Fransızca I

Bu ders öğrencileri, kendilerini veya bir başkasını tanıtma, basit kayıt formlarını okuyup anlama ve doldurma, programı ve ailesi hakkında bilgi verebilme, pazarda alışveriş yapabilme, restoranda sipariş verebilme, yol tarifi yapabilme, ayrıca kısa bir davet mesajı yazabilme konularında hazırlamak için tasarlanmıştır.


IEU 200  Gönüllülük Çalışmaları

Bu ders, gönüllülük anlayışı ile ilgili kuramsal ve pratik süreçler temelinde, insani, toplumsal ve kültürel sorun ve değerler odaklı, sürdürülebilir projeler içerir.


ITL 103  İtalyanca I

Bu ders öğrencileri kendilerini tanıtma, bir başkasını tanıştırma, sipariş verme, boş zaman aktiviteleri, otel rezervasyonu yapma ve otelde karşılaşılan sorunları dile getirme konularında hazırlamak için oluşturulmuştur.


MPAZ 110  Sunum Teknikleri

Bu derste, etkili sunum tekniklerinin teorik ve pratik tüm yönleri uygulama ağırlıklı olarak öğretilmektedir. İletişimin yazılı, sözlü ve sözsüz unsurları, etkili bir sunum hazırlamak için gerekli aşamalar ve sunum esnasında karşılaşılacak sorunlar ile bunların çözümleri değerlendirilmektedir.


MTOI 225  Girişimcilik

Bu ders kapsamında girişimcilik ve iş planı oluşturma ile ilgili teorik bilgilerin verilmesi, başarılı iş modellerinin incelenmesi, iş planı hazırlanması gibi konulara değinilecektir.


MTOI 230  Tüketici Davranışı

Pazarlamada tüketici davranışlarının rolü, tüketici pazarlama ilişkileri, pazarlama etkinliği açısından tüketici davranışları, tüketici davranışlarının temelleri ve etkileyen faktörler, satınalma kararında tüketici davranışları, tüketici davranış araştırması bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.


RTV 235  Yaratıcı Yazarlık

Bu ders, hikayeleştirme tekniklerini, öykünün ikna etmedeki yerini, markalaşmada sanatın ve yazının etkisini dile hakim olarak gerçekleştirmeyi içerir.


RUS 101  Rusça I

Bu ders öğrencileri ülke ve dilleri, aile bireyleri, yiyecek ve içecek, yaşam alanları, boş zaman aktiviteleri, hobiler ve günlük yaşantı ile ilgili konularda hazırlamak için oluşturulmuştur.


SPN 101  İspanyolca I

Bu ders, öğrencilere kendilerini tanıtabilmeleri; sınıf içinde kullanılan ifadeleri ve selamlaşmaları kullanabilmeleri; kişisel ayrıntılar hakkında soru sorabilmeleri ve cevaplayabilmeleri; insanların fiziksel ve kişilik tanımlarını yapabilmeleri; aile hakkında konuşabilmeleri ve yetenek ve fikirlerini ifade edebilmeleri için tasarlanmıştır.


SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.