Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik

Zorunlu Staj

2023-2024 Akademik Yılı Ara Dönem Staj Tarihleri:

16 Ocak 2024 - 16 Şubat 2024

 

 

Zorunlu Staj

Staj Komisyonu

Stajın düzenlenmesi, eşgüdümü ve stajdaki başarının değerlendirilmesi Yüksekokul Staj Komisyonu tarafından yapılır.Üç öğretim elemanından oluşan Yüksekokul Staj Komisyonu, ilgili program kadrosundaki öğretim elemanlarından Yüksekokul müdürü tarafından atanır ve görevine, yeni bir öğretim üyesi ya da elemanı Bölüm Yüksekokul müdürü tarafından atanıncaya dek devam eder.

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı Staj Komisyonu

Emre KÜHEYLAN- Başkan (MYO Müdürü)

Dr. Öğretim Üyesi Filiz MERGEN - Üye

Öğr. Gör. Damla KALEŞ - Üye

Staj Komisyonunun görevleri

Staj Komisyonunun görevleri şu şekilde tanımlanmıştır:

a) Stajın bu yönergeye uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

b) Öğrencileri staj süreçleri konusunda bilgilendirmek,

c) Staj yapılacak işyerinin, eğitim programına uygunluğunu doğrulamak,

d) Staj sürecinde sorun yaşanması halinde öğrencilerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek,

e) Stajla ilgili resmî belgeleri onaylamak, düzenlemek ve saklamak ve üniversitenin ilgili birimlerine iletmektir.

f) “MYST 104, MYST 204"  Zorunlu Staj ile ilgili işlemleri yürütmek.

g) Stajın bu yönergeye uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

h) Bölüm öğrencilerine staj ile ilgili duyuruları ulaştırmak,

i) Öğrenciler tarafından teslim edilen stajla ilgili resmî belgeleri saklamaktır.

Stajın Amacı

Stajın amacı, öğrencilerin, Uygulamalı İngilizce Çevirmenik programı ile ilgili iş alanlarını tanımalarını ve işyerindeki uygulamaları öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri uygulayarak deneyim kazanmalarını sağlamaktır.

Staj Çalışmalarının Zorunluluğu

Her öğrenci pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek ve iş yaşamına uyum sağlamak amacı ile bu yönerge hükümleri uyarınca staj yapmak zorundadır. Zorunlu stajın yanında öğrencinin gönüllü staj da yapmayı arzu etmesi durumunda Üniversite kaza sigortasını ödeyerek öğrencilerin gönüllü staj yapmasını destekler.

Staj Dönemi ve Süresi

Öğrencilerin zorunlu staja 1. sınıf bahar dönemi sonrasında başlaması önerilir. Zorunlu staj ders ve sınavların olmadığı güz ve bahar tatillerinde, yirmi işgünü (4 hafta) kesintisiz şekilde yapılmalıdır. Öğrenciler isterlerse yaz tatilinde 40 gün kesintisiz olarak zorunlu stajını tamamlayabilirler.

Stajın Yapılacağı Kurumlar

Program öğrencileri, Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik programı mezunu olan bir mütercim tercümanın çalışabileceği özel işletme (tercüme bürosu, basın yayın kuruluşları, yayınevleri…), uluslararası dernek ve sivil toplum kuruluşlarında staj yapabilir. Staj etkinliği, yurtiçi ya da yurtdışındaki kuruluşlarda gerçekleştirebilir. Bunun yanı sıra öğrenciler mütercim ve tercümanların yan alanları olan Dış Ticaret, Turizm gibi alanlarda stajlarını yapabilirler.  Ayrıca İngilizce dili öğretimi alanında da stajlarını yapabilirler.Fakat öğrencilerin  20 günlük stajlarını aktif çeviri yapacağı çeviri bürolarında yapması beklenmektedir.

Öğrenci kendi bulduğu işletmede zorunlu stajına başlamadan önce Staj Komisyonunun onayını almak zorundadır.

Normal şartlarda staj yüz yüze yapılmaktadır. Bu konudaki karar Üniversite senatosunun belirleyeceği tedbirler doğrultusunda değişebilir.

Staja Devam Zorunluluğu

Staja devam zorunludur. Öğrencinin staja devam durumu, staj sorumlusu tarafından doldurulan “Stajyer Değerlendirme Formu”nda beyan edilir. Mücbir sebeplerden ötürü öğrenci toplam staj süresinin %10’u kadar mazeretli devamsızlık yapabilir. Bu durumda öğrencinin mazeretini İzmir Ekonomi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına göre belgelemesi gerekmektedir. Toplam staj süresinin %10’undan fazla devamsızlık yapılması durumunda öğrencinin staj notu “Başarısız” (U=unsuccessfull) olarak işlenir ve staj tekrarı öngörülür. Staj sırasında öğrenci günlük çalışma saatlerine uymak zorundadır ve bu saatler işyerindeki staj sorumlusu tarafından belirlenir.

Staja Başvuru

Zorunlu stajını yapacak olan öğrenciler, staj yapacağı kurum ve tarih aralığını belirten, işyeri tarafından kaşe ve imzayla onaylanmış ve staj komisyonu üyelerinden herhangi biri tarafından imzalanmış “Staj Kabul Formu”, "Müstehaklık Belgesi"  formlarını Kariyer Yönlendirme Merkezine stajın başlamasından en çok iki hafta önce iletmelidir.

Staj Belgeleri

Stajyer Değerlendirme Formu: İşyeri staj sorumlusu tarafından doldurulan, staj süresince yapılan çalışmaları belirli ölçütlere göre değerlendiren ve öğrencinin başarılı olup olmadığını belirten basılı belgedir. Bu belgenin öğrencinin stajı sona erdikten sonra staj sorumlusu tarafından Staj Komisyonuna doğrudan gönderilmesi ya da öğrenci tarafından kapalı zarf içinde ulaştırılması gerekir.

Staj Yeri Değerlendirme Formu: Öğrencinin staj yaptığı kurumla ilgili olarak komisyona dönüt sağladığı bir formdur. Staj dosyasının içinde komisyona teslim edilecektir ve staj sorumlusunun onay ve imzası gerekmemektedir.

Staj Dosyası: Stajyer öğrencilerin staj çalışmaları hakkında Kariyer Yönlendirme Merkezi tarafından belirlenecek formata uygun olarak düzenleyeceği dosyadır. Staj dosyası İngilizce hazırlanmalı, bütün sayfaları işyerince kaşelenmiş ve imzalanmış olmalıdır.

Staj Dosyası ve diğer formlar stajın bitiminden itibaren bir hafta içinde Staj Komisyonuna iletilmelidir.

Staj Komisyonu dosyanın içeriğini ve Stajyer Değerlendirme Formunu inceleyerek öğrencinin MYST 104 , MYST 204 Zorunlu Staj dersinden başarılı olduğuna ya da olmadığına kadar vererek OASIS üzerinden staj dersinin notunu günceller.

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı staj raporu için tıklayınız: Staj Raporu

Söz konusu belgelerin hepsine Üniversite’nin Kariyer Yönlendirme Merkezi web sayfasından ulaşılabilir.

Staj Yapan Öğrencilerin Sorumlulukları:

Staj yapan öğrencinin sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

a) Öğrenciler program tarafından hazırlanan staj programına uymak zorundadırlar. Staj Komisyonunun onayını almadan staj yapacakları kuruma karar veremez; staj dönemlerini ve yapacakları kurumu değiştiremezler.

b) Öğrenci stajın gereği olan görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.

c) Staj yapan her öğrenci staj yaptığı kurumun çalışma, disiplin ve güvenlik kurallarına uymak zorundadır.

d) Öğrenciler kullanılan mekân, alet, malzeme ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdürler.

e) Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrencilere aittir. Gerekli görülen durumlarda öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.

f) Staj sırasında öğrenciler kıyafetle ilgili kurallara ve kurum personelinin uymak zorunda olduğu mevzuata uyarlar.

g) Öğrenciler zorunlu stajları sonunda staj raporunu gerekli belgelerle birlikte Staj Komisyonunun belirlediği formatta hazırlayarak stajın bitiminden sonra bir hafta içinde komisyona teslim etmek zorundadır.

ÖZET

Staj Aşamaları/Adım adım staj prosedürü

1- Staj yapılacak kuruma karar verilerek staj yapılacak yerden kabul alınması (Sözlü alınan kabul yeterlidir.).

2- Staj komisyonundan staj yapılacak kurum hakkında onayın alınması (Mail atarak ya da yüzyüze komisyon üyelerinden herhangi birine danışılabilir.).

3-  Formlar

  1.     Staj Kabul formu (3 nüsha olarak hazırlanmalıdır. Bu formun iş yerine imzalatılması ve kaşelenmesi gerekmektedir. Bu nüshalardan bir tanesi öğretim elemanında kalacaktır.)
  2.     Müstehaklık Belgesi (E-devletten ulaşılabilir.)
  3.     SGK İşe Giriş Bildirgesi (Bu form staj başladığınız günde E-devlet sisteminizde aktifleştirilecektir. Bu formu çıktı alarak işvereninize vermeniz gerekmektedir.)

UYARI! Staj yapılacak kurum, staj süresince sigorta priminin üniversite tarafından ödeneceğini veya stajın zorunlu olduğunun belgelendirilmesini talep ederse Kariyer Yönlendirme Merkezi ana sayfasında yer alan ZORUNLU STAJ YAZISI şirketlere ibraz edilebilir.

Staj ile ilgili konularda staj@ieu.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

 

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.